ประกาศราชกิจจาฯ!!โปรดเกล้าฯ 5 กกต.ชุดใหม่

ประกาศราชกิจจาฯ!!โปรดเกล้าฯ 5 กกต.ชุดใหม่

Publish 2018-08-15 12:37:02


วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เว็บไซต์รราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง มีรายละเอียดระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โดยที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามจำนวนห้าคนเป็นกรรมการการเลือกตั้ง และบุคคลผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นกรรมการการเลือกตั้งทั้งห้าคนได้ประชุมเพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งแล้ว
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ดังนี้

๑. นายอิทธิพร บุญประคอง เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง
๒. นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ เป็นกรรมการการเลือกตั้ง
๓. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย เป็นกรรมการการเลือกตั้ง
๔. นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี เป็นกรรมการการเลือกตั้ง
๕. นายปกรณ์ มหรรณพ เป็นกรรมการการเลือกตั้ง

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระราชโองการ
พรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย

;