แถลงการณ์สำนักพระราชวัง สมเด็จพระราชินี ในรัชกาลที่ ๙ เสด็จออกจากโรงพยาบาลแล้ว

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง "สมเด็จพระราชินี ในรัชกาลที่ ๙" เสด็จออกจากโรงพยาบาลแล้ว

Publish 2018-08-30 14:16:43


สืบเนื่องจากเมื่อเวลา ๐๐.๓๐น.วันที่ ๒๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ เสด็จฯไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ความว่า 

 

 คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ ได้รายงานว่า ในช่วงเช้าของวันที่ ๑๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระปรอท(ไข้)ร่วมกับทรงพระกรรสะ(ไอ)มากขึ้น คณะแพทย์ฯจึงได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผลการตรวจทางจุลชีววิทยา พบเชื้อไข้หวัดใหญ่ หลังจากคณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถแล้ว พบว่า พระอาการโดยรวมดีขึ้น ทรงรู้พระองค์ดี พระปรอทลดลง ทรงพระกรรสะลดลง เสวยพระกระยาหารได้ดี คณะแพทย์ได้ขอพระราชทานให้ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต่ออีกระยะหนึ่ง จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง ๑๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

 

 ต่อมาได้มีการออกประกาศแถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ ๒ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เสด็จไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ได้รายงานว่า หลังจากสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จ ฯ ไปประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ด้วยพระอาการประชวรไข้หวัดใหญ่ นั้น หลังจากคณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถระยะหนึ่งแล้ว พระอาการโดยรวมดีขึ้น ไม่ทรงมีพระปรอท (ไข้) ทรงพระกรรสะ (ไอ) ลดลง รับสั่งได้ดี เสวยพระกระยาหารได้ดี คณะแพทย์ขอพระราชทาน ให้ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อถวายการฟื้นฟูพระวรกายต่อไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง ๒๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

 

 

ล่าสุดวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เสด็จฯไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ ๓ ความว่า คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ได้รายงานว่า พระอาการประชวรไข้หวัดใหญ่ หายเป็นปกติ ไม่ทรงมีพระปรอท(ไข้) ทรงพระกรรสะ(ไอ)ลดลง เสวยพระกระยาหารและบรรทมได้ดี ผลการเอกซเรย์พระปัปผาสะ (ปอด) ดี ผลการตรวจพระโลหิตปกติ คณะแพทย์จึงขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐานในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน