ประกาศราชกิจจาฯ!ในหลวงรัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์-พระราชทานยศ

ประกาศราชกิจจาฯ!ในหลวงรัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์-พระราชทานยศ

Publish 2018-10-09 19:22:22


วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์และพระราชทานยศ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ให้ดำรงตำแหน่ง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

 

 มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคล ของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน ๑ นาย ดังนี้

 

- นาวาอากาศเอก วีรวุธ ภู่เย็น ต าแหน่ง รองหัวหน้าแผนกงานพิเศษนิรภัยการบิน หน่วยบินเดโชชัย ๓ สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์ (อัตรา นาวาอากาศเอกพิเศษ) ปรับย้ายลงในตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์ (อัตรา พลอากาศตรี) และพระราชทานยศ พลอากาศตรี

 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นปีที่๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน