กกต.ประกาศ รายชื่อพรรคที่สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง!

กกต.ประกาศ รายชื่อพรรคที่สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง!

Publish 2018-10-26 16:33:45


เว็บไซต์ประกาศราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคประชาสันติสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 

 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคประชาสันติสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคธรรมาธิปัตย์ ต่อมาได้มีประกาศนายทะเบียน พรรคการเมือง ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคธรรมาธิปัตย์

กรณีที่ประชุมใหญ่สามัญพรรคธรรมาธิปัตย์มีมติเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคในรายการชื่อพรรคเป็นพรรคประชาสันติ นั้น นายสมชัย แนวพานิช รักษาการหัวหน้าพรรคประชาสันติ ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชาสันติ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติให้เลิกพรรคประชาสันติ ตามข้อบังคับพรรคประชาสันติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๖๙ โดยพรรคประชาสันติได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามข้อ
๔ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐ เรื่อง การด าเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้จัดประชุมดำเนินการดังกล่าวได้ กรณีดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้พรรคประชาสันติสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๑ (๑๑) เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ประกาศให้พรรคประชาสันติสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง (๗) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
อิทธิพร บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 

 

โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๑ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคกิจสังคมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ระบุ

 ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายทะเบียนพรรคการเมือง) ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๒๕ เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง กรณีรับจดทะเบียนพรรคกิจสังคมเป็นพรรคการเมือง ตามความในพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ ต่อมาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติให้พรรคการเมืองซึ่งจดทะเบียนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้พรรคการเมืองที่จัดตั้งหรือเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และยังด ารงอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับ เป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

นายทองพูล ดีไพร หัวหน้าพรรคกิจสังคม มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า พรรคกิจสังคมมีสมาชิกเหลือไม่ถึงห้าพันคน ทำให้พรรคกิจสังคมเลิกพรรคตามข้อบังคับพรรคกิจสังคม พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๔๘) ข้อ ๑๐๓ (๑) จึงเป็นเหตุให้พรรคกิจสังคม สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้น ตามมาตรา ๙๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน ปรากฏว่า นายทองพูล ดีไพร หัวหน้าพรรคกิจสังคม ได้มีหนังสือแจ้งยืนยันการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของพรรคกิจสังคมต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง จ านวน ๘ คน ตามมาตรา ๑๔๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐ เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ กรณีดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้พรรคกิจสังคมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๑ (๑๒) เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ให้ประกาศการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองของพรรคกิจสังคมจึงประกาศให้พรรคกิจสังคมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง (๗) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 

 

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน