ประกาศราชกิจจาฯ!โปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายทหารพิเศษ

ประกาศราชกิจจาฯ!โปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายทหารพิเศษ

Publish 2018-11-03 16:58:52


ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งนายทหารพิเศษ ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายทหารพิเศษ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 ม าตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 

 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลโท ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นนายทหารพิเศษ ประจำ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2561
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน