ประกาศราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.เลือกส.ว. แล้ว

ประกาศราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.เลือกส.ว. แล้ว

Publish 2018-11-16 11:38:16


วันที่ 16 พ.ย.2561 ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 แล้วโดยระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 107 วรรค มาตรา 175 และมาตรา 269 ( 1) (ก) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตสมาชิกวุฒิสภา 2561 ขึ้นไว้

 

 โดยมาตรา 1 ให้พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่าพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 2 ให้พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป มาตรา 3 ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และมาตรา 4 ให้ประธานกกต.รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ โดยเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คือ

 

 โดยที่มาตรา 269(1) (ก)ของรัฐธรรมนูญบัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสกาตามมาตรา 107 จำนวน 200 คนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดยให้ดำเนนิการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่มีการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา 268 ไม่น้อยกว่า 15 วันแล้วนำรายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติประกอบกับมาตรา 107 วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญบัญญัติให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน