ประกาศราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ๒๕๔ ราย!

ประกาศราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ๒๕๔ ราย!

Publish 2018-11-23 15:48:12


ในเว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆจำนวน ๒๕๔ ราย ดังนี้
๑. พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
๒. พลตำรวจโท ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร รองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ ๙) ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
๓. พลตำรวจโท ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๓ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
๔. พลตำรวจโท ทวิชชาติ พละศักดิ์ ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๖ ดำรงตำแหน่งรองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ ๙)
๕. พลตำรวจโท ปิยะ อุทาโย ผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
๖. พลตำรวจโท รอย อิงคไพโรจน์ ผู้บัญชาการศึกษา ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
๗. พลตำรวจโท สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๑ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
๘. พลตำรวจโท กิตติพงษ์ เงามุข ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๗ ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล
๙. พลตำรวจโท ชินภัทร สารสิน ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ทำหน้าที่นายตำรวจประสานงานสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย) ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
๑๐. พลตำรวจโท พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผู้บัญชาการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๘

 
๑๑. พลตำรวจโท พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๕ ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๓
๑๒. พลตำรวจโท วิรุฬ เอี่ยมไพจิตร์ จเรตำรวจ (สบ ๘) ดำรงตำแหน่ง จเรต ารว(สบ ๘) (หัวหน้าจเรตำรวจ)
๑๓. พลตำรวจโท สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
๑๔. พลตำรวจโท สุธีร์ เนรกัณฐี ผู้บัญชาการ สำนักงานงบประมาณและการเงินดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๖
๑๕. พลตำรวจโท อดิศร์ งามจิตสุขศรี จเรตำรวจ (สบ ๘) ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการสำนักงานงบประมาณและการเงิน
๑๖. พลตำรวจตรี ธนา ชูวงศ์ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๑ ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๗
๑๗. พลตำรวจตรี ธีรพล คุปตานนท์ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๘ ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
๑๘. พลตำรวจตรี นพศักดิ์ ภูวัฒนเศรษฐ รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ ๗) ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ (สบ ๘) โรงพยาบาลตำรวจ
๑๙. พลตำรวจตรี นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ รองผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
๒๐. พลตำรวจตรี ประหยัชว์ บุญศรี รองผู้บัญชาการ สำนักงานกฎหมายและคดีดำรงตำแหน่ง จเรตำรวจ (สบ ๘)
๒๑. พลตำรวจตรี พนมพร อิทธิประเสริฐ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๔ ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
๒๒. พลตำรวจตรี พิทยา ศิริรักษ์ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๕ ดำรงตำแหน่งจเรตำรวจ (สบ ๘)
๒๓. พลตำรวจตรี มนตรี สัมบุณณานนท์ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๕ ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๕

๒๔. พลตำรวจตรี วิชิต ปักษา รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประจำสภาความมั่นคงแห่งชาติ)
๒๕. พลตำรวจตรี สมชาย พัชรอินโต รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๑ ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
๒๖. พลตำรวจตรี สมบัติ มิลินทจินดา รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๑ ดำรงตำแหน่งจเรตำรวจ (สบ ๘)
๒๗. พลตำรวจตรี สมพงษ์ ชิงดวง รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
๒๘. พลตำรวจตรี สุทิน ทรัพย์พ่วง รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

 ๒๙. พลตำรวจตรี สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
๓๐. พลตำรวจตรี สุรพล อยู่นุช รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประสานงานสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย)
๓๑. พลตำรวจตรี อภิรัต นิยมการ รองผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการศึกษา
๓๒. พลตำรวจตรี อัตชัย ดวงอัมพร รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย)
๓๓. พลตำรวจตรี อำพล บัวรับพร รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๒ ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๑
๓๔. พลตำรวจตรี กฤตธาพล ยี่สาคร รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
๓๕. พลตำรวจตรี กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รองผู้บัญชาการ สำนักงานส่งกำลังบำรุงดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
๓๖. พลตำรวจตรี กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๑
๓๗. พลตำรวจตรี คัชชา ธาตุศาสตร์ รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
๓๘. พลตำรวจตรี จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๑
๓๙. พลตำรวจตรี ชอบ คิสาลัง รองผู้บัญชาการ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๙
๔๐. พลตำรวจตรี ชัยณรงค์ เจริญไชยเนาว์ รองผู้บัญชาการ สำนักงานส่งกำลังบำรุงดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๑
๔๑. พลตำรวจตรี ชัยพร พานิชอัตรา รองผู้บัญชาการ สำนักงานกฎหมายและคดีดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
๔๒. พลตำรวจตรี ฐากูร นัทธีศรี รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔ ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๓
๔๓. พลตำรวจตรี ดาวลอย เหมือนเดช รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๙ ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
๔๔. พลตำรวจตรี ดำรัส วิริยะกุล รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๘ ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๙
๔๕. พลตำรวจตรี ทนัย อภิชาติเสนีย์ รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล
๔๖. พลตำรวจตรี ธนาศักดิ์ ฤทธิเดชไพบูลย์ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๔ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
๔๗. พลตำรวจตรี ธิติ แสงสว่าง รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๑ ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
๔๘. พลตำรวจตรี ประจวบ วงศ์สุข รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๖ ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๕
๔๙. พลตำรวจตรี ปิยะ ต๊ะวิชัย รองผู้บัญชาการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
๕๐. พลตำรวจตรี พงษ์พันธุ์ วรรณภักตร์ รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๖

 

 

 

 

คลิกดูฉบับเต็ม
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย
HASTAG :

;