มั่ว? กรมบัญชีกลาง ตอกหน้าเรืองไกร หลังฟอกขาวยิ่งลักษณ์ อ้างไม่พบขาดทุนจำนำข้าว!

มั่ว? กรมบัญชีกลาง ตอกหน้า"เรืองไกร" หลังฟอกขาวยิ่งลักษณ์ อ้างไม่พบขาดทุนจำนำข้าว!

Publish 2018-08-19 22:44:32


จากกรณีที่นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ  ระบุมีข้อสังเกตจากรายงานการเงินแผ่นดินเรื่องผลขาดทุนจากโครงการรับจำนำข้าว ในกรณีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ประชุมรับทราบรายงานการเงินแผ่นดินสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ว่า รายงานดังกล่าวไม่มีผลขาดทุนจากโครงการรับจำนำข้าว  536,908.30 ล้านบาท ตามที่มีการระบุในคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง

 

โดยนายเรืองไกร อ้างว่า ผลขาดทุนที่ใช้ในคดีนี้ เกิดจากการตีค่าคุณภาพข้าวให้เสื่อมกว่าความเป็นจริง แต่จาการตรวจสอบรับรองโดย สตง. ย่อมแสดงว่า ข้าวในขณะนั้นเป็นข้าวดีไม่ได้เสื่อมสภาพ จึงมีเหตุให้คิดตามว่า การที่รัฐบาลนำข้าวดีไปขายเป็นข้าวเสื่อมนั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐหรือไม่ รวมถึงยังมีกระแสข่าวข้าวหายไปอีกว่า 1 ล้านตัน ด้วยเหตุนี้ในวันที่ 20 สิงหาคม เวลา 10.00 น. ตนจะไปยื่นหนังสือให้ รมว.คลัง ตรวจสอบและชี้แจงต่อสังคมว่าเหตุใดในรายงานการเงินแผ่นดิน ณ วันที่ 30 กันยายนดังกล่าว จึงไม่มีผลขาดทุนโครงการรับจำนำข้าว และเมื่อผลการตรวจสอบของ สตง. ถูกต้องแล้ว ครม. และ สนช. รับทราบแล้วย่อมแสดงว่า ผลขาดทุนจากโครงการรับจำนำข้าวไม่มีอยู่จริง ใช่หรือไม่ 

ล่าสุดทางด้านนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลางได้ออกมาชี้แจ้งกรณีดังกล่าวโดยกล่าวว่า หลักการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินแผ่นดินปัจจุบันเป็นหลักการที่ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อรับทราบการปรับเปลี่ยนหลักการจัดทำรายงานการเงินของแผ่นดิน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552 ให้จัดทำตามเกณฑ์คงค้างแบบผสม โดยกรมบัญชีกลางทำบัญชีชุดรัฐบาลโดยบันทึกข้อมูลการรับจ่ายเงินคงคลังของรัฐบาลเป็นหลักด้วยเกณฑ์เงินสด ประกอบด้วย รายการเงินรายได้แผ่นดิน เงินงบประมาณรายจ่าย และเงินนอกงบประมาณที่ส่วนราชการฝากไว้กับกระทรวงการคลังและจะปรับปรุงบัญชีค้างรับค้างจ่ายตามเกณฑ์คงค้างเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

 

นางสาวสุทธิรัตน์ กล่าวว่า กรมบัญชีกลางรวบรวมข้อมูลที่มีสาระสำคัญเฉพาะสินทรัพย์และหนี้สินของรัฐบาลจากส่วนราชการที่ทำหน้าที่บริหารจัดการแทนรัฐบาล ได้แก่ ข้อมูลที่ดินราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ ข้อมูลเงินลงทุนจากสำนักงานรัฐวิสาหกิจ และข้อมูลหนี้สาธารณะจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ตามลำดับ มาปรับปรุงบัญชีชุดรัฐบาล กรมบัญชีกลางนำข้อมูลบัญชีแสดงในรายงานการเงินแผ่นดินส่งให้ สตง.ตรวจสอบและรับรอง ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 เป็นต้นมาสำหรับโครงการรับจำนำข้าว เป็นโครงการที่ใช้เงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินการไปก่อนแล้วรัฐบาลจึงตั้งงบประมาณชดใช้คืนเป็นรายปีจนกว่าจะครบวงเงิน ดังนั้น  ธ.ก.ส.จึงเป็นผู้ทำบัญชีโครงการนี้ เพื่อแสดงต่อรัฐบาลประกอบการขอตั้งงบประมาณ  ธ.ก.ส.จึงไม่ต้องส่งข้อมูลดังกล่าวให้กรมบัญชีกลาง เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ต้องนำมาทำบัญชีในชุดรัฐบาล อย่างไรก็ตาม กรมบัญชีกลางจะรับรู้รายการนี้และลงบัญชีเฉพาะการจ่ายเงินงบประมาณใช้คืนให้ ธ.ก.ส.โดยลงบัญชีเป็นรายจ่ายตามงบประมาณตามปกติในปีที่ ธ.ก.ส.ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

 

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า จากหลักการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินแผ่นดินตามเกณฑ์คงค้างแบบผสมดังกล่าว จึงไม่มีหรือไม่สามารถมีรายการผลขาดทุนจากโครงการรับจำนำข้าวตามคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง 536,908.30 ล้านบาท ที่ดำเนินการโดย ธ.ก.ส.เป็นรายการบัญชีค่าใช้จ่ายแยกต่างหากในรายงานการเงินแผ่นดินที่กรมบัญชีกลางจัดทำสำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2558 และ 2557 ได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่ได้เสนอ ครม.รับทราบ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวการเมือง

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

วิลาสินี แววคุ้ม

ติดตามข่าวอื่นๆ