เมืองไทย...เมืองสมุนไพร (Herbal City) ดังไกลทั่วโลก

เมืองไทย...เมืองสมุนไพร (Herbal City) ดังไกลทั่วโลก

Publish 2019-05-29 11:32:33

      จากความนิยมในการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ สมุนไพรไทยจึงมีบทบาทในการดูแลสุขภาพและมีศักยภาพในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของไทยให้เกิดความยั่งยืนคู่กับเศรษฐกิจไทย  ทั้งนี้เพราะประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในระดับแนวหน้าของภูมิภาคอาเซียน และภายในปี 2564 มีเป้าหมายให้มูลค่าของวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องพัฒนาสมุนไพรไทยให้เป็นที่ยอมรับ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสมุนไพรไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และเกิดการใช้สมุนไพรไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม
ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประสานงานให้จังหวัดมีการจัดตั้งเมืองสมุนไพร เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรในระดับจังหวัด  ที่ 4 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ปราจีนบุรี  สกลนคร และสุราษฎร์ธานี อย่างเป็นรูปธรรม โดยวางแนวทางการดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรตั้งแต่การเพาะชำ และผลิตต้นกล้าพันธ์  การแปรรูปวัตถุดิบคุณภาพ การปลูกพืชสมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย์ รวมถึงการมีตลาดกลางในการรับซื้อพืชสมุนไพร ให้สอดคล้องกับการขยายช่องทางการใช้ให้เกิดประโยชน์ เพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4 กลุ่ม ผลักดันผลิตภัณฑ์ให้เป็น OTOP มีร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรขึ้นภายในจังหวัด พร้อมส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเข้าสู่ ระบบการให้บริการสุขภาพทั้งในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน มีการพัฒนาศูนย์กลางในการผลิตและกระจายยาสมุนไพรประจำจังหวัด รวมทั้งการส่งเสริมงานวิจัยพืชสมุนไพร ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร ในการนำสมุนไพรไปพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ


ในปัจจุบันได้ดำเนินงานแบบบูรณาการใน 4 จังหวัดนำร่อง เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จ  ตามวิสัยทัศน์ของเมืองสมุนไพร ส่งผลให้เกิดความมั่นคง ทางสุขภาพ ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม” อีกทั้งยังผลักดัน 14 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย สกลนคร ปราจีนบุรี สุราษฎร์ธานี พิษณุโลก อุทัยธานี สระบุรี นครปฐม จันทบุรี มหาสารคาม สุรินทร์ อํานาจเจริญ  สงขลา และอุดรธานี ให้เป็นเมืองสมุนไพรส่วนขยายเพิ่มเติม

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อนันต์ คนกาญจน์
ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์