เปิดศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย ประจำปี 2561

Publish 2018-01-19 13:11:49


เปิดศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย ประจำปี 2561
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย ประจำปี 2561 และร่วมหารือกับประเทศสมาชิกโครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย ทั้ง 5 ประเทศ
วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.40 น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย (Safe Mekong Coordination Centre - SMCC) ประจำปี 2561 พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม พล.ต.ท. ต่อศักดิ์ สอาดพรรค น.ส.ดวงดาว เกียรติพิศาลสกุล คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงยุติธรรม นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พล.ท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 และ พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 โดยมี นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) นายชลัยสิน โพธิเจริญ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. คณะ ผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส. ให้การต้อนรับ และหารือกับหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศสมาชิกโครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย จำนวน 5 ประเทศ ได้แก่ จีน ลาว เมียนมา กัมพูชา และเวียดนาม ณ ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขง ปลอดภัย จังหวัดเชียงใหม่

 
โครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย ริเริ่มโครงการฯ โดยประเทศจีน มาตั่งแต่ปี 2556 และได้ดำเนินงาน มาอย่างต่อเนื่องและมีพัฒนาการของการดำเนินงานมาโดยลำดับด้วยความร่วมมือร่วมใจของประเทศสมาชิก ทั้ง 6 ประเทศ ได้แก่ จีน ลาว เมียนมา ไทย กัมพูชา และเวียดนาม ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในลุ่มแม่น้ำโขง และพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ โดยแต่ละประเทศจัดสรรทรัพยากร ทั้งด้านงบประมาณ กำลังพล และเครื่องมืออุปกรณ์เข้ามาดำเนินการ ตามศักยภาพ และกรอบอำนาจอธิปไตยของแต่ละประเทศ มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการสกัดกั้นสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ และเครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิตยาเสพติด ไม่ให้เข้าสู่ แหล่งผลิตในสามเหลี่ยมทองคำ และในขณะเดียวกันก็สกัดกั้นยาเสพติดที่ผลิตจากสามเหลี่ยมทองคำไม่ให้ ออกไปแพร่กระจายในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และภูมิภาคอื่นๆ ของโลก โดยประเทศสมาชิกได้จัดตั้ง ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัยเป็นศูนย์กลางการประสานงานของทุกประเทศ และได้หมุนเวียนกันเป็น เจ้าภาพ ซึ่งที่ผ่านมาประเทศจีน เมียนมา และไทย ได้รับเป็นเจ้าภาพมาแล้ว สำหรับประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ มาแล้วจำนวน 3 ครั้ง ครั้งนี เป็นครั้งที่ 4
การจัดตั้งศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัยในครั้งนี้ของประเทศไทย ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากประเทศไทย โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัยเป็นการถาวร เป็น แบบอย่างนำร่องให้กับประเทศสมาชิกต่างๆ ได้ถือเป็นแนวทาง
โดยการประชุมวันนี้ได้ร่วมหารือในสาระสำคัญ 6 เรื่อง คือ การสร้างเป้าหมายร่วมกันที่จะ ด้าเนินการต่อพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ, การยกระดับความร่วมมือในการดำเนินการในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ,การให้ความส้าคัญของการสกัดกั้นสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด, การผนึกก้าลังร่วมกัน ของทั้ง  6 ประเทศในการกำหนดเครือข่ายการผลิตและค้ายาเสพติดที่สำคัญในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ, การ กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน และ  อนาคตของความร่วมมือกันของ 6 ประเทศ ซึ่งจะต้องมีการทำแผนความร่วมมือในการสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำต่อไปอีก

 


และน่าจะเป็นแผนระยะยาว โดยอาจใช้ระยะเวลาเดียวกันกับกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง และ แผนความร่วมมือนี้จะเป็นแผนความร่วมมือด้านยาเสพติด แบบที่ทั้ง 6 ประเทศได้ดำเนินการมาแล้วใน โครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย ระยะ 3 ปี (2559 - 2561) ที่กำลังใช้อยู่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทั้ง 6 ประเทศที่ จะแลกเปลี่ยนความคิด สถานการณ์ การกำหนดเป้าหมาย การเสนอมาตรการ และแผนงาน โดยเสนอให้ ครอบคลุมมาตรการต่างๆ ที่ทำมาแล้ว รวมทั้ง มาตรการการพัฒนาทางเลือกเพื่อจะสามารถแก้ไขปัญหาอย่าง ครบวงจร ซึ่งหากทุกประเทศได้ดำเนินการและเห็นพ้องกันแล้ว ควรจะมีการลงนามให้การรับรองอย่างเป็น ทางการของประเทศสมาชิก เพื่อเป็นการยกระดับความร่วมมือในด้านยาเสพติดอย่างแท้จริง ในช่วงก่อนเสร็จสิ้นแผน ระยะ 3 ปีนี้ ซึ่งจะได้มีการหารือกันต่อไป ซึ่งรัฐบาลไทยยืนยันที่จะร่วมปฏิบัติการตามโครงการแม่น้ำโขง ปลอดภัยอย่างเต็มความสามารถ เพื่อช่วยลดปัญหายาเสพติดในสังคมโลกให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ จากนั้น พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ ของ กองกำลังผาเมือง ตำรวจภูธรภาค 5 และตรวจเยี่ยมทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่อีกด้วย.

นิวัตร ธาตุอินจันทร์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดเชียงใหม่

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นิวัตร ธาตุอินจันทร์
HASTAG :