คณะผู้บริหาร 3 ประเทศ 9 จังหวัด/แขวง ลงนามความเข้าใจเรื่องการค้า การลงทุน การคมนาคม การเกษตร การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม

Publish 2018-01-19 13:14:22

วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมรอยัลนาคารา อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายรณชัยจิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ , นายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม, นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร, นายบุนมา บุจะเลิน รองเจ้าแขวงบอลิไซ, นายบุนมี พิมมะสอน รองเจ้าแขวงคำม่วน ประเทศลาว, นายดั๋ง ก๊วก คั้นห์ ประธานกรรมการประชาชนจังหวัดฮาติงห์, นายเหงียน หาย เยือง รองผู้อำนวยการฝ่ายการต่างประเทศจังหวัดเหงะอานห์ และนายเล มิง เงิน รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกวางบินห์ ประเทศเวียดนาม ร่วมลงนามบันทึกบันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร 3 ประเทศ 9 จังหวัด/แขวง (ไทย-ลาว-เวียดนาม) ครั้งที่ 21 ซึ่งจังหวัดหนองคายเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
นายสถาพร พงษ์นาค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย เลขานุการในที่ประชุม ได้กล่าวถึงสาระสำคัญของบันทึกการประชุมในครั้งนี้ว่า ทั้ง 3 ประเทศ 9 จังหวัด/แขวง จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรม ท่องเที่ยว และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งทั้ง 9 จังหวัด/แขวง ได้มีการสำรวจ เชิญกลุ่มนักธุรกิจการท่องเที่ยว สื่อมวลชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดน สัมมนาเพื่อสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวสิเชื่อมโยงระหว่างกัน มีการแลกเปลี่ยนครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเพื่อเรียนรู้ภาษา ศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงจัดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างกันด้วย

ด้านการค้า การลงทุน ทางกลุ่มได้จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย มุกดาหาร ตาก และนครพนม ในห้วงปีที่ผ่านมา พร้อมการจัดแสดงสินค้า 3 ประเทศในห้วงเทศกาลที่สำคัญๆ ประสานงานในการลดขั้นตอนการดำเนินการด้านเอกสารในบริเวณชายแดน เพื่อนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ ยานพาหนะ และสินค้าเข้าออกได้อย่างรวดเร็ว พร้อมประสานข้อมูลระหว่างกันเพื่อป้องกันการลักลอบขนส่งสินค้า การทุจริตเชิงพาณิชย์ และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา


ด้านการคมนาคมขนส่ง ทั้ง 9 จังหวัดแขวงจะสนับสนุนให้รัฐบาลแต่ละประเทศดำเนินการเปิดเส้นทางจาก กทม.-นครพนม-ท่าแขก- ฮาติงห์ให้แล้วเสร็จ เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน ผลักดันการเปิดเส้นทางขนส่งผู้โดยสารจากจังหวัดกว่างบิงห์-คำม่วน-นครพนม-สกลนคร สนับสนุนการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 บึงกาฬ –ปากซัน ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบธุรกิจด้านขนส่งทั้ง 3 ประเทศ แลกเปลี่ยนความร่วมมือในการขนส่งสินค้าบนเส้นทางหมายเลข 8 และหมายเลข 12 ไปยังเขตอุตสาหกรรมหวุงอ๋าง (จ.ฮาติงห์) และเขตอุตสาหกรรมฮอนลา (จ.กว่างบิงห์) และเมืองเก่อลอ (จ.เหงะอานห์) และประเทศที่ 3

ด้านการเกษตร ทั้ง 9 จังหวัด/แขวง จะส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีในภาคเกษตรกรรมระหว่างกัน การถ่านโอนเทคโนโลยีทั้งพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ผักและผลไม้

ขณะเดียวกันผู้บริหารของทั้ง 3 ประเทศ 9 จังหวัด/แขวง ได้มีการยกเลิกการดำเนินการสร้างศูนย์วัฒนธรรม ที่เมืองคำเกิด แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ส่วนการประชุมครั้งต่อไปเป็นการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ เพื่อร่างจัดทำแผนประชุม ซึ่งกำหนดจัดขึ้นที่จังหวัดนครพนม ราชอาณาจักรไทย และการประชุมครั้งที่ 22 กำหนดจัดขึ้น ณ จังหวัดฮาติงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม.

ภัทรวินทร์ ลีปาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดหนองคายติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายภัทรวินทร์ ลีปาน(โจ้)
HASTAG :