ปทุมธานี จัดงานสงกรานต์วิถีไทย สำราญใจวิถีมอญ

ปทุมธานี จัดงานสงกรานต์วิถีไทย สำราญใจวิถีมอญ

Publish 2018-04-03 17:17:22

 เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 3 เม.ย. 61 นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อม นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี แถลงข่าวจัดงาน สงกรานต์วิถีไทย สำราญใจวิถีมอญ เป็นการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ของจังหวัดปทุมธานี ซึ่งในปีนี้ ได้กำหนดจัดงานขึ้นในวันที่  ๑๐ – ๑๒  เมษายน ๒๕๖๑ ที่ ศาลากลาง(หลังเก่า) ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวถึงการจัดงานสงกรานต์วิถีไทย สำราญใจวิถีมอญ ๒๕๖๑ ว่าจังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  เพราะเป็นจังหวัดที่มีกลุ่ม ชาติพันธุ์ต่างๆ อาศัยอยู่หลายกลุ่มชน อาทิ ไทยรามัญ ไทยจีน และ ไทยมุสลิม บรรดาลูกหลานของกลุ่มชนเชื้อสายต่าง ๆ ยังคงดำรงชีวิตตามรูปแบบเฉพาะของตนอยู่ โดยเฉพาะสามกลุ่มใหญ่ ๆ คือ “ชาวมอญ”ส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่กันหนาแน่นในอำเภอสามโคก แต่ละกลุ่มชน มีอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไป ตามบริบทของสังคม รวมถึงประเพณี พิธีกรรมต่าง ๆ ซึ่งกลุ่มชนเหล่านี้ได้สืบสาน และถ่ายทอดภูมิปัญญาสืบต่อกันมา จนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ที่ล้ำค่า และประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีที่มีความสำคัญและ เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของชาวปทุมธานีมาอย่างยาวนาน 
ทางจังหวัดได้เล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดงานที่เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงาม เพราะเทศกาลสงกรานต์ ไม่เฉพาะชาวจังหวัดปทุมธานีที่ให้ความสำคัญ แต่ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยทั้งประเทศ ที่จะร่วมเฉลิมฉลองปีใหม่ไทย  ตามธรรมเนียมของแต่ละพื้นที่ สำหรับจังหวัดปทุมธานีของเรานั้นเป็นที่ทราบกันดีว่ามีชาวไทยเชื้อสายมอญมาตั้งหลักปักฐานกันตั้งแต่ในอดีต เราก็ได้เห็นการสืบทอดประเพณีมาอย่างต่อเนื่อง  


ด้าน นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรมที่จะ  “เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เพื่อสืบสานเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ความเป็นไทย” จึงได้กำหนดจัดงาน  "สงกรานต์วิถีไทย สำราญใจวิถีมอญ” ขึ้น ซึ่งการจัดงานมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชนพื้นถิ่นในจังหวัดปทุมธานี และเป็นการรักษาเอกลักษณ์ 
อัตลักษณ์ ประเพณี วิถีชีวิตของท้องถิ่นให้คงอยู่ สนับสนุนให้มีการนำมรดกทางวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตของกลุ่มชน มาสร้างคุณค่าทางสังคม และส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ในจังหวัดปทุมธานี ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  เผยแพร่ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิต พิธีกรรม ต่าง ๆ  
สำหรับกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ ขบวนแห่ทางวัฒนธรรมจาก ๗ อำเภอ ขบวนแห่หางหงส์ธงตะขาบ   ขบวนแห่ข้าวแช่ จากสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญ ขบวนแห่ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ที่โดดเด่น คือ การสรงน้ำพระ การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ แต่มีเรื่องราวที่เราอยากนำเสนอในการจัดงานครั้งนี้  โดยจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญ ได้รวบรวมกลุ่มชาวบ้านจากหลายชุมชน ที่จัดเตรียมสำรับข้าวแช่ มาโชว์ มาสาธิต วิธีการทำข้าวแช่แบบวิถีมอญที่ถูกต้อง จนเรียกได้ว่าเป็นถนนข้าวแช่ ที่จะมีร้านข้าวแช่มากกว่า 20 ร้าน มีการจัดทำสำรับข้าวแช่ขนาดใหญ่  ที่เราได้ความร่วมมือจากพี่น้องชาวไทยรามัญ มาร่วมกันทำให้เกิดสำรับข้าวแช่ที่ใหญ่มาก และจัดปรุงตามธรรมเนียมประเพณีของชาวมอญอย่างแท้จริง ซึ่งแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานจะได้ชม และ ชิม ข้าวแช่สูตรต้นตำรับชาวมอญ และได้ร่วมสืบสานประเพณีการส่งข้าวแช่พระสงฆ์ การส่งข้าวแช่พ่อเมือง นับเป็นประเพณีสำคัญของชาวมอญ ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา ในเทศกาลสงกรานต์  นอกจากนี้ภายในงาน ได้จำลองวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ไว้ในงานอีกด้วย 


ประเพณีส่งข้าวแช่ ของชาวมอญนั้น ข้าวแช่เป็นอาหารที่มีคุณค่าและเป็นภูมิปัญญารามัญเนื่องจากข้าวแช่เป็นอาหารในพิธีกรรมบูชาเทวดาของชาวมอญในเทศกาลสงกรานต์ ดังนั้นข้าวแช่คือข้าวแห่งเทศกาลของชาวมอญ ซึ่งในภาษามอญเรียกว่า "เปิงซังกรานต์” ประเพณีสงกรานต์ ในจังหวัดปทุมธานี จึงมีความเกี่ยวพันกันทั้งไทย และ มอญ 
นอกจากที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว ในการจัดงานครั้งนี้ เรายังมีการจัดมหกรรมปี่พาทย์มอญ  ซึ่งนับว่าหาชมได้ยากที่จะมีการรวมวงจำนวนมาก มีการประกวดขบวนแห่ทางวัฒนธรรม ที่มีตัวแทนจาก ๗ อำเภอ เข้าร่วมประกวด มีขบวนแห่หางหงส์ธงตะขาบที่ยิ่งใหญ่สวยงาม แต่ละขบวนก็จะมีสีสันของความสนุกสนาน บันเทิง ให้สอดคล้องกับการเริ่มต้นเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ แต่ก็ยังยึดตามขนบประเพณีที่สืบทอดมา และยังมีการประกวดก่อพระเจดีย์ทราย และการประกวดธิดาไทย-รามัญ ที่อยากให้ลูกหลานชาวไทยเชื้อสายมอญ และประชาชนทั่วไปได้มาเที่ยวชมภายในงาน  
ในขณะที่เรื่องของวิถีชีวิตนั้น เราจัดพื้นที่ให้กับ ๔ ชาติพันธุ์ได้จัดแสดง และสาธิต กิจกรรมที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของแต่ละกลุ่ม อาทิ ชาวมอญ มีการจำลองบ้านมอญ ให้ได้สัมผัสกันจริงๆ การจำลองประเพณีสำคัญ ของ ๔ ชาติพันธุ์ที่จะมาชมได้ในงานนี้   เรียกง่ายๆ ว่ามีลานวัฒนธรรมเกิดขึ้นในงานสงกรานต์วิถีไทย สำราญใจวิถีมอญ มีการสรงน้ำพระ มีการรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่  ตลอดจน การเปิดสอนศิลปะประดิษฐ์จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นของดีบ้านฉัน มาให้ผู้ร่วมงานได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติ และมีการแสดงทางวัฒนธรรมให้ชมฟรีตลอดทั้ง ๓ วัน ที่สำคัญในปีนี้มีการรณรงค์ให้ทุกคนที่มาเที่ยวงานร่วมกันใส่ผ้าไทย แต่งกายย้อนยุค หรือใส่ชุดประจำพื้นถิ่นของชาติพันธุ์ นอกจากจะเป็นเรื่องของความสวยงาม ยังได้ส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทยในเรื่องการแต่งกายอีกด้วย 

ภาพ/ข่าว : ธัชนนท์ พิริยะกุลชัย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ปทุมธานี


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน