พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม 20 รูป

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม 20 รูป

Publish 2019-10-14 20:31:31


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ. ๒๕๖๑  มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่   ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๑

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๕  ตรี  มาตรา  ๑๒  และมาตรา  ๑๕  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ.  ๒๕๐๕  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๑   จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม  จำนวน  ๒๐  รูป  ดังนี้

๑. สมเด็จพระวันรัต  (จุนท์  พฺรหฺมคุตฺโต)  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
๒. สมเด็จพระธีรญาณมุนี  (สมชาย  วรชาโย)  วัดเทพศิรินทราวาส  กรุงเทพมหานคร 
๓. สมเด็จพระพุฒาจารย์  (สนิท  ชวนปญฺโญ)  วัดไตรมิตรวิทยาราม  กรุงเทพมหานคร 
๔. สมเด็จพระมหาธีราจารย์  (ปสฤทธิ์  เขมงฺกโร)  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
๕. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์  (สุชิน  อคฺคชิโน)  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  กรุงเทพมหานคร 
๖. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี  (ธงชัย  ธมฺมธโช)  วัดไตรมิตรวิทยาราม  กรุงเทพมหานคร 
๗. พระวิสุทธิวงศาจารย์  (วิเชียร  อโนมคุโณ)  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
๘. พระพรหมโมลี  (สุชาติ  ธมฺมรตโน)  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
๙. พระพรหมบัณฑิต  (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต)  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
๑๐. พระพรหมวิสุทธาจารย์  (มนตรี  คณิสฺสโร)  วัดเครือวัลย์  กรุงเทพมหานคร ๑๑. พระพรหมเสนาบดี  (พิมพ์ ญาณวีโร)  วัดปทุมคงคา  กรุงเทพมหานคร 
๑๒. พระวิสุทธาธิบดี  (เชิด  จิตฺตคุตฺโต) วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
๑๓. พระพรหมมุนี  (บุญเรือง  ปุญฺญโชโต)  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
๑๔. พระธรรมไตรโลกาจารย์  (พูนศักดิ์  วรภทฺทโก)  วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม  กรุงเทพมหานคร 
๑๕. พระธรรมธัชมุนี  (อมร  ญาโณทโย)  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
๑๖. พระธรรมบัณฑิต  (อภิพล  อภิพโล)  วัดพระราม  ๙  กาญจนาภิเษก  กรุงเทพมหานคร 
๑๗. พระธรรมปริยัติโมลี  (อาทร  อินฺทปญฺโญ)  วัดบพิตรพิมุข  กรุงเทพมหานคร 
๑๘. พระธรรมปาโมกข์  (สุนทร  สุนฺทราโภ)  วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
๑๙. พระธรรมกิตติเมธี  (เกษม  สญฺญโต)  วัดราชาธิวาสวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
๒๐. พระธรรมรัตนดิลก  (สมเกียรติ  โกวิโท)  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๔  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒  เป็นปีที่  ๔  ในรัชกาลปัจจุบัน 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 

 

 

ที่มา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-ประกาศราชกิจจานุเบกษา คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ แถลงต่อรัฐสภา
-ประกาศราชกิจจานุเบกษา
-เเผงพระพุทธรูปไม้ โบรานวัตถุขึ้นทะเบียนราชกิจจานุเบกษา หายจากพิพิธภัณฑ์วัดดัง ลำปาง
-ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภา

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน