คสช. ยัน ! รับฟังเรื่องเดือดร้อนของ ปชช.  ถึงบ้าน จ่อ รณรงค์ประชามติร่าง รธน.

"คสช." ยัน ! รับฟังเรื่องเดือดร้อนของ "ปชช." ถึงบ้าน จ่อ รณรงค์"ประชามติร่าง รธน."

Publish 2016-01-12 15:22:30

"คสช."  ย้ำ !! ทุกหน่วยลงพื้นที่รับเรื่องเดือดร้อนประชาชนถึงบ้าน นำเข้าสู่การแก้ไขตามระบบ เตรียมรณรงค์ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ส่วนงานพัฒนาคลองลาดพร้าวเดินหน้าได้ตามแผนเพราะประชาชนร่วมมือ เผย  "1 สัปดาห์" ช่วยกำจัดผักตบชวาในลำน้ำสาธารณะได้ถึง 1.1 ล้านกิโลกรัม

 

วันนี้(12 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลเอก ธีรชัย นาควานิช เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เร่งดำเนินการตามนโยบายของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยเฉพาะการทำให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลการทำงานของรัฐบาลที่กำลังเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศอยู่ในขณะนี้ ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินทั้งงานปกติ งานปฏิรูป งานแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ส่วนงานด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมาย ยังต้องเร่งดำเนินการในเรื่องที่สำคัญ อาทิ ป่าไม้, การลดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่ต้นเหตุ ด้วยการปลูกจิตสำนึก สร้างวินัย, การแก้ไขปัญหาฉลากกินแบ่งให้เพียงพอกับความต้องการ, การควบคุมการจำหน่ายและดื่มสุราในที่ชุมชน โดยให้พลเรือน ตำรวจ ทหาร บูรณาการร่วมกันในทุกพื้นที่ นอกจากนี้ในเรื่องการสนับสนุนนโยบายรัฐเกี่ยวกับการแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ด้วยการช่วยขับเคลื่อนงานกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะ ซึ่งกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ โดยในระยะเวลา ๑ สัปดาห์ที่ผ่านมาสามารถกำจัดผักตบชวาได้ถึง ๑,๑๖๗,๐๔๐ กิโลกรัม โดย เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้สานต่อตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนดไว้ภายในมีนาคมนี้


 สำหรับการสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กำลังช่วยขับเคลื่อนการดำเนินการนำร่องที่คลองลาดพร้าวนั้น เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ระบุถึงการที่ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ เป็นผลให้ได้รับความร่วมมือจากผู้พักอาศัยริมคลองเป็นอย่างดี ทำให้การทำงานมีความคืบหน้า จึงขอให้เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและเป็นไปตามที่ได้แจ้งให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ ทั้งนี้ให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย พิจารณาสนับสนุนตามการร้องขอของส่วนราชการในการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่ได้ข้อยุติแล้ว เพื่อให้สามารถเริ่มงานก่อสร้างพัฒนาริมคลองได้โดยเร็ว


นอกจากนี้ในการทำงานของศูนย์ดำรงธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนั้น เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้เน้นย้ำให้หน่วยที่เกี่ยวข้องปฏิบัติใน ๒ ลักษณะ คือ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ ณ ที่ตั้งของศูนย์ดำรงธรรม เพื่อนำปัญหาเข้าสู่กระบวนการแก้ไขตามระบบ และการจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปรับเรื่องเดือดร้อนและปัญหาของประชาชน ณ ที่พักอาศัย เนื่องจากที่ผ่านมายังมีประชาชนบางส่วนที่มีความเดือดร้อน แต่มีข้อจำกัดไม่สามารถมาแจ้งที่ศูนย์ดำรงธรรมได้ ทั้งนี้การทำงานทั้ง ๒ ลักษณะควบคู่กันไป จะทำให้ทุกปัญหาความเดือดร้อนได้เข้าสู่กระบวนการแก้ไขตามระบบ โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นเรื้อรังและมีความซับซ้อน หรือปัญหาที่เกี่ยวโยงกับผู้มีอิทธิพลที่ต้องให้ความสำคัญและนำเข้าสู่กระบวนการแก้ไขของรัฐ ซึ่งที่ผ่านมาผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมในภาพรวมทั้งประเทศในห้วงปี ๒๕๕๘ (ก.ค. – ธ.ค.๕๘) มีเรื่องร้องทุกข์และการให้บริการทั้งสิ้น ๒,๔๖๕,๖๙๘ เรื่อง ดำเนินการจนได้ข้อยุติ ๒,๓๘๘,๕๕๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๗ โดยมีเรื่องคงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ๗๗,๑๔๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๓ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายและได้เข้าสู่กระบวนการแก้ปัญหาแล้วทุกเรื่อง 

 

เลขาธิการคณะความสงบแห่งชาติ ได้กล่าวถึงการดำเนินการในช่วงต่อไปตามโรดแม็ปของ คสช. และรัฐบาล หลังจากการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะจัดให้มีการทำประชามติในร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว ดังนั้นเพื่อเป็นการปูพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงขอให้ทุกส่วนได้ช่วยกันเตรียมเผยแพร่และรณรงค์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว รวมถึงการให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการทำประชามติ โดยเฉพาะการไปใช้สิทธิ