"ศาลปกครอง" ไม่รับคำฟ้อง "รสนา" ให้เเยกหุ้น "บ.ทรานส์ไทย- มาเลย์" เพื่อ สาธารณะประโยชน์

Publish 2016-02-03 17:08:57

"ศาลปกครอง" มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของ "รสนา โตสิตระกูล" ที่ให้เเยกหุ้น "บ.ทรานส์ไทย- มาเลย์" ที่จัดตั้งโดยภาษีประชาชน  เพื่อกลับมาเป็นประโยชน์สาธารณะ


วันนี้(3 ก.พ.)  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งไม่รับคำฟ้อง ที่ น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีต ส.ว.กทม.ยื่นฟ้องคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี กระทรวงพลังงาน รมว.พลังงาน และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1 - 5 เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องทั้งหมด ร่วมกันดำเนินการแบ่งแยกหุ้นของบริษัท ทรานส์ ไทย - มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn.Bhd.ที่จัดตั้งขึ้นโดยเงินภาษีของประชาชน ให้กลับมาเป็นของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

 

โดยศาลให้เหตุผลว่า เมื่อพิจารณาคำฟ้องแล้วเห็นว่า น.ส.รสนา มีความประสงค์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหมดปฏิบัติให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.35/2550 โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกันแบ่งแยกทรัพย์สินในส่วนที่เป็นหุ้น หรือสิทธิในส่วนที่เป็นอำนาจมหาชน รวมถึงผลประโยชน์ของหุ้น หรือสิทธิมหาชนดังกล่าว ที่ควรได้รับต่อเนื่องมานับจากการแปรสภาพ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ไปเป็นบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ให้กลับคืนเป็นของรัฐ จึงมีลักษณะเป็นการร้องขอให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษาตามมาตรา 72 วรรคห้า พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2542 ประกอบมาตรา 271 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งไม่จำเป็นต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเป็นคดีใหม่ น.ส.รสนา สามารถดำเนินการร้องขอบังคับคดีต่อศาลปกครองสูงสุดในคดีดังกล่าวได้โดยตรง

 

กรณีตามคำฟ้องจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย หรืออาจจะเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยง ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ตามมาตรา 42 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2542 จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้อง และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ