รัฐบาล เล็ง !! จัดระเบียบ ทุนการศึกษา   หวัง วางรากฐานพัฒนา ประเทศชาติ

"รัฐบาล" เล็ง !! จัดระเบียบ "ทุนการศึกษา" หวัง วางรากฐานพัฒนา "ประเทศชาติ"

Publish 2016-02-24 15:05:25

"รัฐบาล" เล็ง !! จัดระเบียบให้ทุนการศึกษา มุ่งพัฒนาชาติวางรากฐานประเทศ ชี้ ปัญหาหนีทุนเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็ง เตือน มหาวิทยาลัยที่รับคนหนีทุนเข้าทำงาน ถือว่าชุบมือเปิบเอาเปรียบสังคมและไร้จรรยาบรรณ

 

วันนี้(24 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลมีแนวคิดจะปรับปรุงการให้ทุนการศึกษาทั้งระบบ  โดยการขอความร่วมมือทุกหน่วยงานที่เป็นแหล่งทุน พิจารณากำหนดสาขาที่จะให้ทุนให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และสนับสนุนให้ผู้รับทุนกลับไปทำงานยังภูมิลำเนาของตน เพื่อช่วยพัฒนาท้องถิ่นและวางรากฐานประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับประชาคมโลกได้  พร้อมจัดระบบทบทวนวิธีการกำหนดสาขาที่จะให้ทุนให้มีความฉับไว เป็นปัจจุบันทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก  รวมทั้งติดตามประเมินผลให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษากลับมาได้ทำงานตรงตามสาขาที่มีความถนัด ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศสูงสุด

 

"สำหรับประเด็นการหนีทุนการศึกษาจำเป็นต้องมีการดำเนินการอย่างจริงจัง  เพราะประเทศเสียหายทั้งในรูปของตัวเงิน ในรูปของเวลา รวมถึงการสูญเสียโอกาสในการพัฒนาชาติซึ่งแทบจะตีเป็นตัวเงินไม่ได้เลย  

 

ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของทุกมหาวิทยาลัย ทุกหน่วยงานซึ่งเป็นผู้ให้ทุนจะต้องติดตามตรวจสอบทุกรายชื่อที่มีพฤติกรรมเช่นนี้และดำเนินการให้ถูกต้อง  หากเรื่องใดติดขัดหรือยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนก็ควรหารือกับกระทรวงต้นสังกัด  เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติซึ่งจะปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยมิได้"

 

พลตรีสรรเสริญ กล่าวต่อว่า  นอกจากการติดตามตรวจสอบผู้รับทุนซึ่งไม่ปฏิบัติตามระเบียบแล้ว  สถาบันการศึกษา หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ที่รับบุคลากรเข้าทำงาน ควรมีการตรวจสอบประวัติอย่างถี่ถ้วน  หากเห็นว่ายังติดทุนที่ใด หรือมีพฤติกรรมหลบหนีหลีกเลี่ยงการปฎิบัติตามสัญญา ก็ไม่ควรรับเข้ามาเป็นบุคลากรของตนเอง  เพราะถือว่าเป็นผู้ขาดจริยธรรม  หากองค์กรยังรับมาทำงานก็อาจถือว่าองค์กรนั้นขาดจริยธรรมและเอาเปรียบสังคมด้วย  เพราะชุบมือเปิบได้คนมาทำงานโดยที่ไม่ต้องลงทุนใด ๆ

 

"ทั้งนี้ การหนีทุนการศึกษา เป็นเพียงปรากฏการณ์ของยอดภูเขาน้ำแข็ง  ซึ่งยังมีปัญหาอีกมากมายสะสมอยู่ที่อาจจะยังไม่ได้รับการเอ่ยถึง

 

ดังนั้น การแก้ไขเรื่องปัญหาการหนีทุนคงไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาการให้ทุนการศึกษาทั้งระบบ  หรือช่วยสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามแนวทางที่เหมาะสม  จึงจำเป็นต้องดำเนินการหลายด้านควบคู่กัน ด้วยการจัดระเบียบการให้ทุนการศึกษาทั้งระบบ"