เนติวิทย์เดอะแก๊งจบเห่!?! หมดสิทธิ์กลับสภานิติจุฬาฯได้อีก?!? เปิดระเบียบสมาชิกสภานิสิตต้องไม่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสม20คะแนนขึ้นไป???

เนติวิทย์เดอะแก๊งจบเห่!?! หมดสิทธิ์กลับสภานิติจุฬาฯได้อีก?!? เปิดระเบียบสมาชิกสภานิสิตต้องไม่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสม20คะแนนขึ้นไป???

Publish 2017-08-31 18:59:31

จากกรณีนายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ถูกปลดออกจากประธานสภานิสิตจุฬาฯ รวมทั้งเพื่อนในกลุ่มถูกตัดคะแนนความประพฤติแล้ว เนื่องจากกรณีนายเนติวิทย์ ในฐานะประธานสภานิสิตจุฬาฯเดินออกจากงานถวายสัตย์ปฏิญาณตนของนิสิตใหม่ประจำปี 2560 ที่พระบรมราชานุสาวรีย์สองรัชกาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมกับเพื่อนโดยอ้างว่าตกลงกับรองอธิการบดี ถ้าฝนตกจะให้นิสิตแค่โค้งคำนับแล้วจบ แต่กลับกลายเป็นว่าให้ถวายบังคมเหมือนเดิมจึงทนไม่ได้จึงร่วมกับเพื่อนเดินออกมา จากนั้นจึงเกิดเหตุการณ์ภาพที่อาจารย์ล็อกคอพร้อมมีเสียงด่าทอจนกลายมาเป็นเรื่องราวลุกลามบานปลาย
      

ทั้งนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสภาคณาจารย์ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและประมวลข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณของอาจารย์ผู้ปรากฏเป็นข่าวว่ามีการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อนิสิตในเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้ ทางสภาคณาจารย์มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 ในการกำกับดูแลด้านจรรยาบรรณของคณาจารย์และดำเนินการใดๆเพื่อรักษาและผดุงเกียรติของคณาจารย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

       คณะกรรมการส่งเสริมวินัยนิสิตในฝ่ายกิจการนิสิตซึ่งมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริมและกำกับดูแลให้นิสิตประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีของไทยตลอดจนสอบสวนและกำหนดบทลงโทษนิสิตที่ประพฤติปฏิบัติตนฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมกันเพื่อเริ่มการสืบสวนและประมวลข้อเท็จจริงในส่วนของกลุ่มนิสิตที่มีความเกี่ยวข้องจากเหตุการณ์เดียวกันแล้ว โดยปลดนายเนติวิทย์ ออกจากประธานสภานิติฯ พร้อมทั้งตัดคะแนนความประพฤติไป 25 คะแนน จากการก่อเรื่องวุ่นวายในพิธีถวายสัตย์กับกลุ่มเพื่อนด้วย


อย่างไรก็ตามโดยตามระเบียบจุฬาฯ ว่าด้วยสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2529 ได้ระบุว่า สมาชิกสภานิสิต จะต้องไม่เป็นนิสิตที่เคยถูกลงโทษตัดคะแนนความประพฤติสะสมตั้งแต่ยี่สิบคะแนนขึ้นไป ซึ่งก็หมายความว่าการตัดคะแนนความประพฤติดังกล่าวส่งผลให้นายเนติวิทย์ และเพื่อน นอกจากจะพ้นตำแหน่งสภาชิกสภานิสิตฯ แล้ว ยังไม่สามารถกลับเข้ามาเป็นสมาชิกสภานิสิต และลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานสภานิสิตสามัญ จุฬาฯใหม่ได้อีก

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวการเมือง

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว

ติดตามข่าวอื่นๆ