ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ  เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฉบับใหม่  กรณี ม.จ.จุลเจิม ยุคล หลังครบกำหนด 3 ปี..(รายละเอียด)

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฉบับใหม่ กรณี ม.จ.จุลเจิม ยุคล หลังครบกำหนด 3 ปี..(รายละเอียด)

Publish 2018-05-08 18:59:32

ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ ๑๓๕  ตอนที่ ๓๔  ง  ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ออกประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่อง ปลดลูกหนี้จากล้มละลาย  มีรายละเอียดสำคัญว่า คดีหมายเลขแดงที่ ๒๓๑๙/๒๕๔๖ กองบังคับคดีล้มละลาย ๔ ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี  กระทรวงยุติธรรม
 

ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ว่าศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่งยกเลิกการประนอมหนี้ ก่อนล้มละลายและพิพากษาให้ ร้อยเอก หรือ พ.ท.ม.จ. จุลเจิม ยุคล จําเลยที่ ๑ เลขประจําตัวประชาชน ๓-๑๐๐๙-๐๑๔๘๐-๐๘-๑ เป็นบุคคลล้มละลาย ตั้งแต่ วันที่๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ นั้น


บัดนี้ ครบกําหนดระยะเวลา ๓ ปีนับแต่วันที่ศาลพิพากษาให้จําเลย เป็นบุคคลล้มละลายแล้ว จึงปลดให้ ร้อยเอก หรือ พ.ท.ม.จ. จุลเจิม ยุคล ที่ ๑ ผู้ล้มละลาย จากการเป็นบุคคลล้มละลาย นับแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว