ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศและระเบียบเกี่ยวข้องกับ การเลือกตั้ง 9 ฉบับ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศและระเบียบเกี่ยวข้องกับ "การเลือกตั้ง" 9 ฉบับ

Publish 2019-01-12 11:43:08


 

วานนี้ 11 ม.ค. 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ระเบียบและประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ส.ส. จำนวน 9 ฉบับ โดยจะมีผลใช้บังคับเมื่อพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งมีผลใช้บังคับ ประกอบไปด้วย

1. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 โดยมีเนื้อหาคือการกำหนดวิธีการหาเสียงการเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
2. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ พ.ศ. 2561 สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.)
3. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 เป็นการกำหนดการจัดเวทีประชันนโยบายบริหารประเทศสำหรับพรรคการเมือง ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มที่ 1 พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครตั้งแต่ 300-350 เขตเลือกตั้ง และกลุ่มที่ 2 พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครตั้งแต่ 200-299 เขตเลือกตั้ง ส่วนกลุ่มที่ 3 พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครน้อยกว่า 200 เขต รวมถึงการจัดเวทีประชันนโยบายให้หัวหน้าพรรคการเมือง หรือสมาชิกพรรคการเมือง หรือบุคคล ซึ่งพรรคการเมืองเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ประชันนโยบายบริหารประเทศ4. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแบบบัญชีรายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้ง และหัวหน้าพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ โดยเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริง ให้รวมถึงบรรดาเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่บุคคลใดๆ จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทน หรือนำมาให้ใช้โดยไม่คิดค่าตอบแทนเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง
5. ระเบียบ กกต. ว่าด้วยจำนวน หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณี หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งต่อไป พ.ศ. 2561
6. ระเบียบ กกต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 25617. เรื่องกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบเขตเลือกตั้ง แต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ส่วนพรรคการเมืองใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. ไม่เกิน 35 ล้านบาท ส่วนกรณีการเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้ง ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง ที่ต้องรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตใหม่ ให้ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายไม่เกิน 7.5 แสนบาท ส่วนกรณีเขตเลือกตั้งใดที่ไม่ต้องรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ ให้ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายไม่เกิน 5 แสนบาท และกรณีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตแต่ละคน ต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
8. ประกาศ กกต. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 
9. ประกาศ กกต. เรื่องประเภทของค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 เป็นการกำหนดค่าสมัครรับเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครรับเลือกตั้ง เป็นต้นติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน