“พรรคพลังประชารัฐ” จัดกระบวนทัพใหม่ ! เปลี่ยนตัวกรรมการบริหารพรรค สู้ศึกเลือกตั้ง

“พรรคพลังประชารัฐ” จัดกระบวนทัพใหม่ ! เปลี่ยนตัวกรรมการบริหารพรรค สู้ศึกเลือกตั้ง

Publish 2019-01-26 10:34:25


 

วันนี้ 25 ม.ค. 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ  ลงนามโดยพันตํารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา นายทะเบียนพรรคการเมือง โดยมีเนื้อหาระบุว่า ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคพลังประชารัฐ ลงวันที่ 7 พ.ย. 2561 โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐจํานวน 24 คน
ล่าสุดมีรายงานว่าหัวหนัาพรรคพลังประชารัฐได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา 38 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กรณีนายวิเชฐ ตันติวานิช ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ.2561 ข้อ 14 วรรคหนึ่ง (2) นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ตามมาตรา 38 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560

ดังนั้น จึงทําให้คณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐคงเหลือ จํานวน 23 คน ได้แก่ 1. นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค  2. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค 3. นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ เหรัญญิกพรรค 4. นายวิเชียร ชวลิต นายทะเบียนสมาชิกพรรค 5. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ กรรมการบริหารพรรค 6. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ กรรมการบริหารพรรค 7. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการบริหารพรรค 8. นายอิทธิพล คุณปลื้ม กรรมการบริหารพรรค 9. นายชวน ชูจันทร์ กรรมการบริหารพรรค 10. นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ กรรมการบริหารพรรค 11.นายณพพงศ์ ธีระวร กรรมการบริหารพรรค 12. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ กรรมการบริหารพรรค3. นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ กรรมการบริหารพรรค 14. นางวลัยพร รัตนเศรษฐ กรรมการบริหารพรรค 15. นายชาญวิทย์ วิภูศิริ กรรมการบริหารพรรค 16. นายสันติ กีระนันทน์ กรรมการบริหารพรรค 17. นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล กรรมการบริหารพรรค 18. นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ กรรมการบริหารพรรค 19. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ กรรมการบริหารพรรค 20. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ กรรมการบริหารพรรค 21. นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ กรรมการบริหารพรรค 22. นายสรวุฒิ เนื่องจํานงค์ กรรมการบริหารพรรค 23. นายอนุชา นาคาศัย กรรมการบริหารพรรค
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เอกชัย เรืองฉาย

;