มันเหิมดึงฟ้าต่ำ! กนก ซัดยับ นักโทษหนีคดี ยิ่งดิ้น ยิ่งไกลจากแผ่นดินแม่ ลั่น! แผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ของพระราชา คนชั่วจะไม่มีวันได้กลับ

มันเหิมดึงฟ้าต่ำ! "กนก" ซัดยับ "นักโทษหนีคดี" ยิ่งดิ้น ยิ่งไกลจากแผ่นดินแม่ ลั่น! แผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ของพระราชา คนชั่วจะไม่มีวันได้กลับ

Publish 2019-02-10 01:31:08


จากกรณี ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ เข้ายื่นบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรี ต่อคณะกรรมการเลือกตั้ง หรือ กกต. โดยได้เสนอพระนามของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพียงพระองค์เดียว 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : ไทยรักษาชาติ ยื่นเสนอพระนาม ทูลกระหม่อมฯบัญชีนายกฯของพรรคต่อมาช่วงค่ำวันเดียวกันนี้ (08/02/2562)  สถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) ได้เผยแพร่พระบรมราชโองการ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ความดังนี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : พระราชโองการ การนำสมาชิกชั้นสูงในพระบรมราชวงศ์มาเกี่ยวข้องการเมือง เป็นการกระทำที่มิบังควรอย่างยิ่ง

ประกาศ สถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า

สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเป็นศูนย์รวมและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทย

พระมหากษัตริย์และพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงดำรงสถานะอยู่เหนือการเมือง และทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอด ดังเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งว่าตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความผาสุกและความอยู่ดีกินดีของประชาชนทรงปกครองประเทศด้วยทศพิธราชธรรม และนำพาประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยก่อการร้าย ภัยพิบัติ และภัยที่เกิดจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองในประเทศ ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขและดูแลปกป้องประชาชนด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระมหากรุณาอย่างมิอาจประมาณได้ ประชาชนทุกหมู่เหล่าเคารพรัก และเทิดทูนพระองค์เสมือนด้วยบิดา จึงทรงเป็น“พ่อแห่งแผ่นดิน” โดยแท้จริง

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทั้งยังเป็นพระเชษฐภคินีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ แม้จะทรงกราบถวายบังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์ไปแล้วตามกฎมณเฑียรบาล โดยได้กราบบังคมทูล พระกรุณาเป็นลายลักษณ์อักษร หากยังทรงสถานะและดำรงพระองค์ในฐานะสมาชิกแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงเป็นที่รักใคร่ของสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี ตลอดจนเป็นที่เคารพยกย่องของพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์และประชาชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ด้วยทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยในการดำรงพระองค์และการประกอบพระกรณียกิจต่างๆ นั้ น ทรงปฏิบัติด้วยการถวายงานของข้าราชการในพระองค์ และหน่วยราชการต่าง ๆ ของหน่วยราชการ ในพระองค์ตลอดมา การนำสมาชิกชั้นสูงในพระบรมราชวงศ์มาเกี่ยวข้องกับระบบการเมือง ไม่ว่าหน้า ๑ เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จะโดยทางใดก็ตาม จึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อโบราณราชประเพณี ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของชาติ ถือเป็นการกระทำที่มิบังควรไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง


อนึ่ง บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทุกฉบับรวมทั้งฉบับปัจจุบัน มีหมวดว่าด้วยพระมหากษัตริย์ เป็นการเฉพาะ ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่รองรับสถานะพิเศษของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่เหนือการเมืองและทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิด กล่าวหา หรือฟ้องร้อง พระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้ ซึ่งบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญดังกล่าวย่อมครอบคลุมถึงพระราชินี

พระรัชทายาทและพระบรมราชวงศ์ซึ่งมีความใกล้ชิดกับพระมหากษัตริย์ ดังที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจร่วมกับพระองค์หรือแทนพระองค์อยู่เป็นนิจ ดังนั้นพระราชินีพระรัชทายาท และพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ จึงอยู่ในหลักการเกี่ยวกับการดำรงอยู่เหนือการเมืองและความเป็นกลางทางการเมืองของพระมหากษัตริย์ด้วย และไม่สามารถดำรงตำแหน่งใดๆ ในทางการเมืองได้เพราะจะเป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒สืบเนื่องจากกรณีดังกล่าวนั้น คนในแวดวงการเมืองก็ออกมาแสดงความคิดเห็นมากมาย เช่นเดียวกับ 

กนก รัตน์วงศ์สกุล ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า วันนี้ทั้งวัน หลังจาก "ฟ้าเปิด" ด้วยพระบารมี มีภาพและข้อความในเชิงล้อเลียน พรรคในเครือข่ายผู้ก่อการให้ "ฟ้าอึมครึม" มากมาย ส่วนใหญ่ก็ในเชิงตลกขบขัน 

มีภาพหนึ่งพร้อมข้อความ "ทำตามที่ผมบอก แล้วจะดีเอง" 

จะดีหรือไม่ดี ก็อย่างที่เห็น.. น้องสาวต้องระหกระเหินหนีคุก 5 ปีไปจากเมืองไทย หลังสร้างความเสียหายให้ประเทศชาติมากกว่า 5 แสนล้านบาทจากโครงการเดียว ชาวนาต้องจบชีวิตนับสิบราย !

ตอนเป็นนายกฯ ก็เหมือนตัวตลก พูดผิดพูดถูก จนปรากฏในคลิปประจานไปอีกนานแสนนาน

ลูกชายก็มาต้องคดีเดียวกันกับที่พ่อหนี.. ปล่อยให้ลูกน้อง เหล่าอดีตรัฐมนตรี อดีตข้าราชการ และนายทุนขี้ฉ้อต้องติดคุกหลายสิบคน

ตัวเองอยู่เบื้องหลังการชุมนุมคนเสื้อแดง นำมาซึ่งการเผาบ้านเผาเมือง ปราศรัยจาบจ้วงสถาบัน คลิปต่างๆเริ่มกลับมาส่งต่อกันในช่วงที่กำลังหาเสียงอยู่นี้...

คนที่มันขึ้นเวทียุให้เผาบ้านเมือง ยุให้ปลดรูปที่มีทุกบ้านลง มันยัง "หน้าด้าน" ลงสมัคร ส.ส.ให้ (คนของมัน) เลือก


ก็ทำอย่างไรได้..ในเมื่อกระบวนการยุติธรรม ใช้เวลานานจนประชาชนสงสัย ทำไมคนที่ต้องคดีก่อการร้าย ทำบ้านเมืองชิบหายป่นปี้เมื่อเกือบสิบปีก่อน จึงมีหน้ามาลงสมัครอีก...


คนที่เผาศาลากลาง ต้องติดคุก ไร้การเหลียวแลจากไอ้คนปลุกระดม นายใหญ่สุดของมัน ก็เทียวไปเทียวมาประเทศต่างๆ จนสหภาพยุโรป เริ่มเตือนกันเอง โดยยกตัวอย่างชื่อมัน เป็นคนที่น่ารังเกียจ!

จนกระทั่งล่าสุด.. เหตุการณ์ที่ทำให้คนไทยตกใจค่อนประเทศ (มีที่ดีใจ..ก็กลุ่มก๊วน ประชาชนที่หลงเชื่อ) มันเหิมดึงฟ้าต่ำ! 

ยิ่งดิ้น ยิ่งไกลจากแผ่นดินแม่ จนแน่ชัดแล้วว่า แผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ของพระราชานี้.. คนชั่วจะไม่มีวันได้กลับมา

 

ขอบคุณข้อความจาก Kanok Ratwongsakul Fan Page 
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
"กนก" ซัดชุดใหญ่ "โอ๊ค พานทองแท้" หลังอวดอ้าง จับมือบึ้มกปปส.ได้เอาไป10ล้าน สุดท้ายหายเงียบ ไร้น้ำยา?
ขอทรงพระเจริญ...เฟสบุ๊ค"กนก"โพสต์ความรู้สึกแทนคนไทย ปลื้มปิติ น้ำตาไหล ห้วงเวลาแผ่นดินสิ้นทุกข์เข็ญ
ถึงคิวแสดง! "ลูกโอ๊ค" ลั่นเล่นการเมืองแน่ เกมเสี่ยงที่ "ผู้พ่อ-ทักษิณ"ยอมแลก หากได้ประโยชน์ทางการเมืองติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน