เมื่อความจริงถูกเปิดเผย! ธนาธร มีเงิบ! อิศรากางข้อมูลโอนหุ้นให้ blind trust 15รมต.4 รัฐบาล ชวน-บิ๊กตู่ ทำมาแล้ว!

เมื่อความจริงถูกเปิดเผย! "ธนาธร" มีเงิบ! อิศรากางข้อมูลโอนหุ้นให้ blind trust 15รมต.4 รัฐบาล "ชวน-บิ๊กตู่" ทำมาแล้ว!

Publish 2019-03-19 09:35:24


สืบเนื่องจาก กรณีที่ 'นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ' หัวหน้า'พรรคอนาคตใหม่' แถลงข่าวการบริหารจัดการทรัพย์สินของตนหลังการเลือกตั้งว่า นักธุรกิจเข้ามาทำงานการเมืองไม่ใช่เรื่องใหม่ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ คนที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมือง ถ้าเป็นนักธุรกิจอาจเป็นข้อดีด้วยซ้ำในการช่วยพัฒนาประเทศ ในต่างประเทศมีการสร้างมาตรฐานให้สาธารณชนไว้วางใจนักการเมือง

 

ธนาธร หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่

 

รูปแบบที่แพร่หลายที่สุดคือ Blind trust คือ การโอนทรัพย์ของผู้ที่เข้าดำรงตำแหน่งทางการเมืองเข้าไปใน trust หรือ กองทุน เพื่อให้กองุทนเป็นผู้ดูแล ขณะเดียวกันก็ต้องทำให้ blind ด้วยคือ เจ้าของทรัพย์สินจะมองไม่เห็น 

 
ขณะเดียวกัน 'สำนักข่าวอิศรา'  มีการรายงานข่าวหัวข้อ  "โอนหุ้นให้ blind trust ซึ่ง 'ธนาธร' ไม่ใช่คนแรก 15 รมต. 4 รัฐบาล ‘ชวน-บิ๊กตู่’ ทำมาแล้ว" โดยมีเนื้อหาดังนี้ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ แถลงข่าวเมื่อ 18 มี.ค.2562 กรณีการบริหารจัดการทรัพย์สินของตนที่ถือหุ้นธุรกิจเครือซัมมิทมูลค่า 5 พันล้านบาทว่าจะใช้แนวทาง Blind trust คือโอนทรัพย์สินไปให้ trust หรือ กองทุน เป็นผู้ดูแล

 

ประยุทธ์จันทร์โอชา

 

ส่วนใหญ่จะให้ บริษัท phatara asset management ทั้งหมดคือ หุ้นในบริษัทมหาชนหรือที่ดิน ส่วน บ้าน รถ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเก็บไว้ในนามส่วนตัว และยังบอกอีกว่า วิธีการนี้จะเป็นมาตรฐานใหม่ ไม่เคยมีนักการเมืองคนไหนใช้ private fund มาก่อน เป็นนวัตกรรมใหม่ ยกระดับมาตรฐานแสดงความจริงใจให้เกิดต่อสาธารณะความจริงเรื่องนี้มาจากรัฐธรรมนูญที่ 2540 มาตรา 209 บัญญัติว่า รัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท หรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไป ทั้งนี้ ตามจำนวนที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีที่รัฐมนตรีผู้ใดประสงค์จะได้รับประโยชน์จากกรณีดังกล่าวต่อไป

ให้รัฐมนตรีผู้นั้นแจ้งให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งและให้รัฐมนตรีผู้นั้นโอนหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าวให้นิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติห้ามมิให้รัฐมนตรีผู้นั้นกระทำการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหาร หรือจัดการใดๆเกี่ยวกับหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าว

 

ต่อมามีการออก พ.ร.บ.การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ.2543 บัญญัติห้ามรัฐมนตรีและคู่สมรสถือครองหุ้นในบริษัทจำกัดได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของหุ้นจำนวนทั้งหมด ในกรณีที่รัฐมนตรีประสงค์จะได้รับประโยชน์จากการถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 จะต้องทำเป็นหนังสือแจ้ง ประธาน ป.ป.ช.ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี

 

 

จะต้องโอนหุ้นส่วนหรือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นให้นิติบุคคลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้แจ้งให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบ และเมื่อได้ดำเนินการโอนหุ้นส่วนหรือหุ้นให้กับนิติบุคคลใดแล้ว ให้รัฐมนตรีแจ้งเป็นหนังสือให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้โอนหุ้นส่วนหรือหุ้นนั้น นิติบุคคลที่รัฐมนตรีจะโอนหุ้นส่วนหรือหุ้นให้จัดการตามพระราชบัญญัตินี้ได้

ต้องเป็นนิติบุคคลที่มีอำนาจจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นตามกฎหมายโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (มาตรา 4,มาตรา 5,มาตรา 6 )

 

ทั้งนี้ เจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้เพื่อมิได้รัฐมนตรีและคู่สมรสมีส่วนได้เสียในธุรกิจและห้ามรัฐมนตรีผู้นั้นเข้าไปบริหารจัดการได้ใดใดในหุ้นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests)ได้ จึงเป็นที่มาของการให้กองทุน Blind trust เข้ามาบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐมนตรี จากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังพบว่า ตั้งแต่ยุครัฐบาลนายชวน หลีกภัย เป็นต้นมาจนถึงรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีอดีตรัฐมนตรี อย่างน้อย 15 คน

 

 

รัฐบาลนายชวน 3 คน ได้แก่ นายสาวิตต์ โพธิวิหค อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ใช้บริการกองทุนรวมไทยพาณิชย์ เป็นผู้บริหารหุ้นแทนรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 6 คน ได้แก่ 1.นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยบริษัทนิติบุคคลที่นายชวรัตน์ ให้บริหารหุ้นให้ ประกอบด้วย กองทุนรวม อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิฟทีน จำนวน 100,000 หุ้น กองทุนรวมอินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้ 200,000 หุ้น กองทุนเปิดบีทีอินคัมโกรทฟันด์ 132,718.0745 หุ้น กองทุนเปิดเซ็ท 50 จำนวน 71,475,7379 หุ้น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2 จำนวน 200,000 หุ้น

 

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ ชวรัตน์ ชาญวีรกูล

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล

กองทุนเปิดออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ 18,954,8306 หุ้นกองทุนเปิด เพื่อเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ 7,020,3273 หุ้น กองทุนเปิดเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว 48,220,0958 หุ้น กองทนรวมโพรฟิต16 จำนวน 200,000 หุ้น กองทุนเปิด โพรฟิต 10 ซีรี่ส์ 2 จำนวน 300,000 หุ้น กองทุนเปิดไทยดราก้อน 100,000 หุ้น กองทุนเปิดกำไรเพิ่มพูน 40,000 หุ้น

 

2. นายวีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอาทิ B-LTF, M-SAVING (RME) , M-GSB TMBBOT 108 A , CPNRF, SPF , ABWOOF, INGASIA-E, INGBRIC INGEHD, TMBCHEQ, TISCOAU, TMBKFS9 , TMBPM6M9,TISCOAEF และ TISCOCH3

3.น.พ.พฤติชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ใช้บริหารกองทุนทหารไทยธนบดี กองทุนเปิดเคตราสารรัฐระยะสั้น กองทุนเปิด ING Thai Cash Mangement กองทุนทหารไทยพรีเมียร์ 6 M 10 และกองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว

 

4.นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบอำนาจให้ กองทุนเปิดอยุธยาเอ็นแฮนซ์ไทยโน้ทพลัส 30,000 หุ้น กองทุนเปิดบัวหลวงธนาคารกรุงเทพ 30,432,7989 หุ้น กองทุนเปิดรวงข้าวธนาคารกสิกรไทย 48,545,2396 หุ้น กองทุนเปิดอยุธยา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 19,723,6233 หุ้น

 

5. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มอบอำนาจให้ กองทุนเปิดบีเฟล็กซ์ 35,232.5934 หุ้น และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์มั่นคง 100,000 หุ้น

6. ขณะที่นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบอำนาจให้ กองทุนรวมอสังหาริทรัพย์ไทคอน (TFUND) เป็นผู้บริหารหุ้นแทนจำนวน 2,500,000 หุ้น รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จำนวน 3 คน (เท่าที่ตรวจพบ)

 

กรณ์ จาติกวณิช และ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรณ์ จาติกวณิช และ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง     
"เพจดัง" ขยี้คลิปสัมภาษณ์ "ธนาธร-ทักษิณ" ตอกกลับ "เคยรู้ข้อกฎหมายหรือไม่" ซัด อย่าใช้วาทกรรม" ถูกกระบวนการยุติธรรมรังแก"    
"เพจดัง" ยิง 6 คำถาม ข้อบกพร่องในคำชี้แจงของ "ธนาธร" กรณี "ทักษิณ" !!  
ถอดบทสัมภาษณ์เต็ม "ธนาธร" กรณี "ทักษิณ" ซัดผู้พิพากษาที่ผ่านมาไม่เป็นกลาง​ และใช้กระบวนการยุติธรรมทำลายทักษิณ

"ธนาธร" ใจชื้น มติ กกต. ยกคำร้อง ยุบอนาคตใหม่ หลัง จนท. มึน อัพประวัติผิด!

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวการเมือง

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธัญญา พัชรวงศ์ศักดา
ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์