แกนนำพธม.เฮ! อดีตผู้พิพากษาศาลฏีกา ชี้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

แกนนำพธม.เฮ! อดีตผู้พิพากษาศาลฏีกา ชี้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

Publish 2019-05-03 12:37:54


จากกรณีวันนี้( 3 พ.ค. 62)  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562 มีใจความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชดำริเห็นว่า ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นับเป็นอภิลักขิตกาลสำคัญ เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป 

ล่าสุด นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวไว้อย่างน่าสนใจ โดยระบุผ่านเฟซบุ๊ก Chuchart Srisaeng ว่า

 

.....สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

.....โดยที่ทรงพระราชดำริเห็นว่า ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนับเป็นอภิลักขิตกาลสำคัญ เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็น คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

.....อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๕ และมาตรา ๑๗๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๒๖๑ ทวิ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๑๗ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

 

  

.....มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๖๒”

.....มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

.....พระราชกฤษฎีกานี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันนี้แล้ว จึงมีใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

 

.....มาตรา ๖ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ นักโทษเด็ดขาดดังต่อไปนี้ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไป

.....(๑) ผู้ต้องโทษจำคุกไม่ว่าในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดีซึ่งมีโทษจำคุกตามกำหนดโทษ ที่จะต้องได้รับต่อไปเหลืออยู่ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ

.....ฯลฯ

 

 

.....กรณีของพลตรีจำลอง ศรีเมือง นายสนธิ ลิ้มทองกุล นายพิภพ ธงไชย นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ นายสมศักดิ์ โกศัยสุข และนายสุริยะใส กตะศิลา ที่ถูกศาลฎีกาพิพากษาลงโทษจำคุกคนละ ๘ เดือน นั้น

.....เมื่อถูกลงโทษจำคุก ๘ เดือนและได้รับโทษจำคุกอยู่ จึงเหลือโทษจำคุกที่จะได้รับต่อไปเหลือไม่เกิน ๑ ปี จึงได้รับปล่อยตัวตามที่ระบุไว้ในมาตรานี้

.....ยกเว้นนายสนธิที่ถูกจำคุกในคดีอื่นซึ่งไม่ทราบว่าเหลือโทษจำคุกอีกกี่ปี ถ้าเหลือน้อยกว่า ๑ ปี ก็จะได้รับการปล่อยตัวเช่นเดียวกัน แต่ถ้าเหลือมากกว่า ๑ ปี ก็จะไม่ได้รับการปล่อยตัว แต่จะรับการลดโทษตามที่กำหนดไว้ในมาตราอื่น

 

 

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน