ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภา

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภา

Publish 2019-05-31 16:26:16


31 พ.ค.62 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร และสภาผู้แทนราษฎร ได้ลงมติเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้
๑. นายชวน หลีกภัย เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร

 


๒. นายสุชาติ ตันเจริญ เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง

 


๓. นายศุภชัย โพธิ์สุ เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สองจึงแต่งตั้งให้ผู้มีนามดังกล่าวเป็นประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามความใน
มาตรา ๑๑๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖2 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน