ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ให้ พรรคการเมือง สิ้นสภาพ!

ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ให้ "พรรคการเมือง" สิ้นสภาพ!

Publish 2019-07-11 18:10:51


วันนี้ (11 ก.ค.)  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคยางพาราไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ใจความว่า 
ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2554 เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคยางพาราไทย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ต่อมาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 บัญญัติให้พรรคการเมืองที่จัดตั้งหรือเป็นพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2550 และยังด ารงอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ เป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560 นั้น

นายวรภัทร ข าสุวรรณ หัวหน้าพรรคยางพาราไทย ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคยางพาราไทย ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่13พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้เลิกพรรคยางพาราไทยตามข้อบังคับพรรคยางพาราไทยพ.ศ. 2562 ข้อ 118 กรณีดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้พรรคยางพาราไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรคยางพาราไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562

อิทธิพร บุญประคอง

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ราชกิจจาแพร่ประกาศโปรดเกล้าครม.ชุดใหม่

ด่วน ประกาศราชกิจจาฯแต่งตั้ง รัฐมนตรี

ประกาศราชกิจจาฯ ยกเลิกคำสั่งคสช.ลอตใหญ่

ประกาศราชกิจจาฯ ให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษพ้นจากหน้าที่

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน