กสอ. ร่วมกับ สนง.กองทุนหมู่บ้านฯ เดินหน้ายกระดับเกษตรอุตสาหกรรมหวังเพิ่มรายได้เข้าชุมชน

กสอ. ร่วมกับ สนง.กองทุนหมู่บ้านฯ เดินหน้ายกระดับเกษตรอุตสาหกรรมหวังเพิ่มรายได้เข้าชุมชน

Publish 2019-08-11 18:58:27


วันที่ 9 ส.ค.62 ที่ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รศ.ดร.นที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) พร้อมด้วย นายจารุพันธุ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายเดชา จาตุธนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  และนายทรงฤทธิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต นายกสมาคมสัมพันธ์เศรษฐกิจ ไทย-จีน ได้ร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการบูรณาการร่วมกันเพื่อการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

โดยในที่ประชุม นายจารุพันธุ์ จารโยภาส  นายเดชา จาตุธนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้กล่าวเรื่องการประชุม ให้ รศ.ดร.นที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) และ นายทรงฤทธิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต นายกสมาคมสัมพันธ์เศรษฐกิจ ไทย-จีน

ให้ทราบว่าโครงการหมู่บ้าน CIV ของเรา นั้น มาจากC = Consensus ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ในชุมชนที่ยอมรับมติร่วมกันว่าต้องการเป็นหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ I = Identity ความเป็นตัวตน หรือ อัตลักษณ์ที่ชัดเจนสะท้อนภาพลักษณ์ของชุมชนให้สังคมได้รับรู้ถึงวิถีชีวิตในรูปแบบการท่องเที่ยวที่เป็นจุดเด่นของแต่ละของชุมชน และ V = Value Creation การสร้างเรื่องราวคุณค่าจากทรัพยากรในพื้นที่เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม

 โดยในโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีศักยภาพด้านการบริหารจัดการชุมชนโดยการนำอัตลักษณ์ หรือจุดเด่นของชุมชนมาประยุกต์สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการด้านต่างๆ ให้มีความได้เปรียบเชิงแข่งขันในกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงคุณภาพรองรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value Services) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สามารถสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดให้กับคนรุ่นใหม่กลับมาทำงานในชุมชนเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มให้กับชุมชนอย่างสร้างสรรค์ในระยะยาวตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย 4.0 ที่พร้อมสนับสนุนช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่ชุมชน ให้เติบโตเป็นหมู่บ้าน CIV ได้สมบูรณ์แบบ

 

 

 หลังการประชุมเสร็จ นายเดชา จาตุธนานันท์ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ตามที่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีได้เคยมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมมุ่งเน้นปรับบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมให้มากขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากนั้น  ทาง กสอ. และ สทบ. จึงจัดประชุมหารือเกี่ยวกับการบูรณาการร่วมกัน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการสนับสนุนผู้ประกอบการรายเล็ก ซึ่ง กสอ. สามารถช่วยเหลือทั้งในด้านการให้ความรู้ เครื่องจักรอุปกรณ์ในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและบรรจุภัณฑ์ ให้มีความน่าสนใจ รวมถึงการแก้ปัญหาการตลาด เพราะทาง กสอ. สามารถช่วยเหลือให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าสู่แพลทฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ได้ เช่น อะลีบาบา อีเบย์ และ อะเมซอน เป็นต้น ซึ่งแพลทฟอร์มเหล่านี้เป็นพันธมิตรกับ กสอ.ทั้งหมด ขณะที่ สทบ.มีศักยภาพในแง่เงินทุน เครือข่าย และข้อมูลบิ๊กดาต้าของชุมชน โดยทาง สทบ.จะทำการประชาสัมพันธ์และคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย จากนั้นจะร่วมกับ กสอ.พัฒนาองค์ความรู้ และช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ให้สามารถแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าตามความต้องการของตลาด การพัฒนามาตรฐานคุณภาพ รวมถึงส่งเสริมให้เข้าสู่ระบบตลาดออนไลน์ และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชน

“ส่วนปัญหาเร่งด่วนอย่างภัยแล้งนั้น ในเบื้องต้น กสอ. จะช่วยเหลือชุมชนในการสร้างและจัดหาภาชนะที่สามารถกักเก็บน้ำได้ เพื่อให้เกษตรกรและชุมชนมีภาชนะเก็บน้ำไว้ใช้ในยามแล้ง ขณะเดียวกันจะร่วมกับ สทบ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการวิเคราะห์การเชื่อมโยงซัพพลายเชนของเกษตรอุตสาหกรรมทั้งระบบ ว่าพื้นที่ไหนที่มีน้ำและสามารถทำการเกษตรได้ดี ส่วนพื้นที่ใดที่ขาดแคลนน้ำต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการ และอาจปรับเป็นพื้นที่สำหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแทน” รองอธิบดี กสอ. กล่าว

ด้าน รศ.ดร. นที  กล่าวเสริมว่า นอกจากเรื่องการบูรณาการด้านภัยแล้งและอุตสาหกรรมเกษตรตามที่ รองอธิบดี กสอ. ได้กล่าวเบื้องต้นแล้ว สทบ.และ กสอ. ยังเห็นตรงกันว่าต้องร่วมมือสร้าง “กองทุนหมู่บ้านซีไอวี” ทาง กสอ.จะให้ความรู้ต่อยอดหมู่บ้านให้พึ่งพาตนเองได้ เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ ดึงอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว เป้าหมายคือสร้างหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน นอกจากนี้ สทบ.ยังหารือกับ กสอ. เกี่ยวกับแนวทางการใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มาตรฐาน อย. เพื่อยกระดับคุณภาพของสินค้าชุมชน

“แนวทางการดำเนินงาน 4 เรื่องที่ตนและรองอธิบดี กสอ. หารือร่วมกันนั้นคาดว่าน่าจะเริ่มดำเนินการได้ในเร็ว ๆ นี้ โดยการบูรณาการร่วมกันในครั้งนี้ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็นกลุ่มหัวใจหลักของเศรษฐกิจ ที่ผ่านมา สทบ.ปูพื้นฐานมา 3 ปีผ่านโครงการประชารัฐ ดังนั้น ทาง สทบ.ต้องต่อยอดไม่ให้สิ่งที่ทำมาทั้งหมดสูญเปล่าครับ” ผอ. สทบ. กล่าว

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน