ศาลรธน.รับคำร้องยุบ พรรคอนาคตใหม่

ศาลรธน.รับคำร้องยุบ พรรคอนาคตใหม่

Publish 2019-12-25 15:35:57


วันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาพิจารณาคดีที่สำคัญและเป็นที่สนใจ รวม ๓ เรื่อง ดังนี้
๑.ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องกรณีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ (๓) หรือไม่ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญได้นัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ ซึ่งปรากฎผลการลงมติว่า พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ, ๒๕๖๐ มาตรา ๖๗ วรรคสองที่บัญญัติว่า "การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของหน่วยงานของรัฐ ผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกยกเลิกนั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากหน่วยงานของรัฐไม่ได้" ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ (๓) ที่บัญญัติว่า "บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ"เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๗ วรรคสองเป็นบทบัญญัติที่ให้หน่วยงานของรัฐมีเอกสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดซื้จัดจ้างเฉพาะกรณีก่อนลงนามในสัญญาและภายใต้เงื่อนไขเฉพาะที่กำหนดไว้ในมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง เท่านั้น มิได้ใช้กับการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในทุกกรณี ทั้งนี้ เป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งไม่เป็นการเพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุและกระทำเท่าที่จำเป็นตามหลักความได้สัดส่วน
 

 ๒. ศาลรัฐธรมนูญได้พิจารณาคำร้องกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่า เป็นกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกล่วงว่ผู้ถูกร้องกระทำการฝืนมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งบัญญัติว่า "ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย" เมื่อผู้ร้องมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกร้องได้กระทำการอันเป็นเหตุให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบมาตรา ๗๒ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖ด มาตรา ๗ (๑๓) ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แจ้งให้ผู้ร้องทราบ และส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในสิบห้วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง

 ๓. ศาลรัฐธรมนูญได้พิจารณดำร้องกรณีนายณฐพร โตประยูร (ผู้ร้อง) ยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ ว่า การกระทำของพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ ๑นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ถูกร้องที่ ๒ นายปียบุตร แสงกนกกุล ผู้ถูกร้องที่ ๓ และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ ๔ เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือไม่ผลการพิจารณา ศลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ในคดีนี้ มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้โดยไม่จำต้องทำการไต่สวน ทันี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบฐธรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ผศ. ๒๕๖ด มาตรา ๕๘ วรรคหนึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัย และนัดอ่านคำวินิจฉัยในวันอังคารที่ ๒๑มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑๓๐ นาฬิกา เป็นตันไป ณ ห้องพิจารณาคดี ชั้น ๓ ศาลรัฐธรรมนูญศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน