โครงการ “กรมท้องถิ่นขายข้าวสารช่วยชาวนา”  ยอดจำหน่ายรวมแล้วกว่า 160 ตัน

โครงการ “กรมท้องถิ่นขายข้าวสารช่วยชาวนา” ยอดจำหน่ายรวมแล้วกว่า 160 ตัน

Publish 2017-06-27 16:03:12

          จากสถานการณ์ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ที่ชาวนาออกมาเรียกร้องขอให้ภาครัฐช่วยเหลือ เนื่องจากราคาที่รับซื้อในปัจจุบันไม่คุ้มกับราคาต้นทุนการปลูกข้าว ทำให้ขาดทุน ก่อให้เกิดภาระหนี้สินจากการกู้ยืมจากทั้งเจ้าหนี้ในระบบและนอกระบบ ปัญหาราคาข้าวตกต่ำประเด็นที่สำคัญคือการกำหนดราคาผ่านพ่อค้าคนกลางหรือโรงสี ซึ่งมีบทบาทในการรับซื้อหรือขายข้าว ประกอบกับต้นทุนจากการปลูกข้าวที่สูงขึ้น อาทิ ค่าปุ๋ยเคมี ค่าเก็บเกี่ยว จึงเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้ราคาข้าวตกต่ำ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยนายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว
จึงได้จัดทำโครงการ “กรมท้องถิ่นขายข้าวสารช่วยชาวนา” ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้มีการขายข้าว ในราคาที่เป็นธรรม ให้กลุ่มชาวนาเห็นความสำคัญของการรวมกลุ่ม เพื่อไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ เกิดความสามัคคี และเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการช่วยเหลือชาวนาในเบื้องต้น โดยมีแนวทางช่วยเหลือ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยในระยะสั้น มีดังนี้

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้สำรวจหรือสอบถามว่ามีเกษตรกร (ชาวนา) จำนวนกี่รายที่ต้องการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช่วยจำหน่ายข้าวสารให้ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมข้าวสารจากเกษตรกรในพื้นที่ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้นำส่ง ให้กรมฯ ช่วยขาย ซึ่งเปรียบเสมือนกรมฯ เป็นตัวกลางให้ผู้ที่อยากช่วยเหลือชาวนา ได้มาซื้อข้าวสาร จากชาวนาโดยตรง

๒. ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว (ชาวนา) เป็นผู้กำหนดราคาขายเองอย่างสมเหตุสมผลและพึงพอใจ ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเป็นผู้ขายข้าวสารให้ในราคาต้นทุนที่รับมา โดยที่ชาวนาไม่ต้องมาขายเอง

๓. ในส่วนค่าขนส่ง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง จะเป็นผู้ช่วยเหลือในการออกค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมด เพียงแต่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว (ชาวนา) แจ้งผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รวบรวมข้าวสารและจัดส่งมาให้ ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยกรมจะจ่ายค่าข้าวสารให้ไปเลย และจะนำมาขายในราคาต้นทุน (เท่าเดิม) อีกทั้งจะช่วยภาระค่าขนส่ง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าอาหาร และ ค่าเบี้ยเลี้ยงให้

 

         ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการขายข้าวสารตามโครงการ “กรมท้องถิ่น  ขายข้าวสารช่วยชาวนา” ไปแล้ว 9 ครั้ง น้ำหนักรวมกว่า 160 ตัน

         นอกจากนี้ มีบริการเครื่องสีข้าวฟรีให้แก่ผู้ที่ต้องการนำข้าวเปลือกมาสีข้าว และเพื่อให้ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของกรมฯ ได้ตระหนักรู้ถึงวิถีความเป็นอยู่ของชาวนา และร่วมเรียนรู้ถึงวิธีการสีข้าวด้วยเครื่องสีข้าว ที่สามารถสีข้าวออกมาได้ทั้งแบบข้าวกล้อง ข้าวสาร ปลายข้าว แกลบ และรำ ตลอดจนได้ตระหนักรู้ถึงวิถีชีวิตของชาวนา เข้าใจในขั้นตอนกระบวนการสีข้าว ซึ่งจะเห็นว่าข้าวเปลือกที่นำมาสีข้าว จะได้ข้าวสารออกมาเพียงแค่ 2 ใน 3 ของข้าวเปลือกเท่านั้น

         อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้เน้นย้ำให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จัดทำโครงการที่จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่พี่น้องเกษตรกรในเบื้องต้น และหาแนวทางช่วยเหลือในระยะยาวโดยบูรณาการการทำงานร่วมกัน  ทั้งกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด อำเภอ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสาร (ชาวนา) ในฐานะเป็นผู้ใกล้ชิดมากที่สุด เช่น จัดทำโครงการจัดซื้อเครื่องสีข้าวชุมชน หรือก่อสร้างลานตากข้าวชุมชนโดยให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่ จัดตั้งเป็นโรงสีชุมชน หรือลานตากข้าวชุมชน เพื่อนำผลผลิตออกจำหน่ายโดยตรง เพื่อป้องกันการผูกขาดจากพ่อค้าคนกลาง รวมทั้งจัดหาตลาด หรือสถานที่เพื่อเพิ่มช่องทางในการนำผลผลิตออกจำหน่ายอีกทางหนึ่งด้วย