คำแถลงการณ์จาก บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คำแถลงการณ์จาก บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Publish 2017-06-28 14:05:49

          ตามที่ได้ปรากฏข่าวว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการฟ้องร้องคดีต่ออดีตพนักงานของบริษัทฯ นั้น  บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)  ได้ดำเนินการฟ้องร้องทางกฏหมายต่ออดีตพนักงาน รวมทั้งอดีตผู้บริหารระดับสูง  ซึ่งบริษัทฯ พบและเชื่อว่ามีการกระทำที่ผิดกฏหมายและผิดจรรยาบรรณต่อบริษัทฯ   บริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องร้องต่อตัวบุคคลในศาลแพ่งและศาลแรงงาน  โดยอ้างอิงจากหลักฐานที่ปรากฏพบ

          บริษัทฯ ยึดมั่นในจรรยาบรรณและความถูกต้องโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้แก่ลูกค้าและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ  การปกป้องข้อมูลที่เป็นทรัพย์อันเป็นกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินของบริษัทฯ ถือเป็นหลักสำคัญในการรักษาองค์กรที่เชื่อถือได้และโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรม

          ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)  มีนโยบายที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิและผลประโยชน์ของทั้งลูกค้า ผู้ถือหุ้นและพนักงานได้รับความคุ้มครองอยู่ตลอดเวลา และเราจะกระทำทุกวิถีทางในการปกป้องรักษาข้อมูลซึ่งเป็นทรัพย์อันเป็นกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างเต็มที่   

          เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) คำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลักสำคัญเสมอมา  ซึ่งรวมถึงการยึดมั่นในการกระทำธุรกิจที่ถูกต้องโปร่งใสในอุตสาหกรรม ตลอดจนการมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา