ข่าวดี รีบแชร์ต่อ!! สภากาชาดไทย รับสมัครงานจำนวนมาก กรอกใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ทันที (รายละเอียด)

ข่าวดี รีบแชร์ต่อ!! สภากาชาดไทย รับสมัครงานจำนวนมาก กรอกใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ทันที (รายละเอียด)

Publish 2017-07-02 13:37:59ประกาศสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคลสภากาชาดไทย  
เรื่องรับสมัครพยาบาลสภากาชาดไทยไปปฏิบัติงานต่างประเทศ  
(ด้วยความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทยและคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ) 

ตามโครงการการปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนามเพื่อดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บในภาวะสงครามและภาวะฉุกเฉินในประเทศที่มีความขัดแย้งด้วยความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทยและคณะกรรมการกาชาด ระหว่างประเทศ(TRC-ICRC Field Hospital Cooperation) มีความประสงค์จะรับสมัครพยาบาลสภากาชาดไทย หลายอัตราอัตราค่าตอบแทนประมาณเดือนละ 70,000 บาทไปปฏิบัติงานต่างประเทศ เป็นเวลา 6 เดือนโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  คุณสมบัติทั่วไปของพยาบาลผู้เข้าร่วมโครงการ 
 1) เพศชายและเพศหญิงไม่จํากัดอายุ
 2)  สําเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตหรือวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ 
 3)  ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ประจําสังกัดในหน่วยงานของสภากาชาดไทยมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ด้านการพยาบาลไม่น้อยกว่า 5 ปี  
 4)  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (การฟังการพูดการอ่านและการเขียน)  
 5)  มีศักยภาพและมีความสามารถในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพเช่นพยาบาลห้องผ่าตัด พยาบาลผู้วิกฤตพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินพยาบาลหัวหน้า/ประจําตึกผู้ป่วยเป็นต้น  
 6)  สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความเครียดความกดดันต่างๆความหลากหลายและความแตกต่างในเรื่องของเชื้อชาติ วัฒนธรรมมีความยืดหยุ่นความเป็นผู้นําการทํางานเป็นทีมฯลฯ  
 7)  ต้องได้รับอนุญาตจากผูเบังคับบัญชาให้มาสมัคร  

การรับสมัครพยาบาลเข้าร่วมโครงการผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคลสภากาชาดไทย หรือ Download ใบสมัครได้ทาง www.redcross.or.th เมนู “ข่าว” ในหัวข้อข่าว “การรับสมัครงาน” เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน2560-17 กรกฎาคม2560