ผู้ถือหุ้น นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น ไฟเขียวอนุมัติเพิ่มทุน 2,000 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น "นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น" ไฟเขียวอนุมัติเพิ่มทุน 2,000 ล้านบาท

Publish 2017-07-05 07:35:40

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NEWS ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงผลการลงมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้มมีมติเห็นชอบพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2560 จำนวน 2,887,839,224 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.26 และ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจำนวน 30,938,870,165 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 73,479,374,400 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 42,540,504,235 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน6,187,774,033 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบด้วย จำนวน 2,898,571,556 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.63

 จากนั้น พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนหุ้นและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากเดิม 8,508,100,847 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เป็นจำนวน 42,540,504,235 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ1 บาท  โดยผู้ถือหุ้นเห็นด้วย จำนวน 2,874,532,056 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.70 จากนั้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 239,420,793,345 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 281,961,297,580 บาท

 

โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 239,420,793,345 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1บาท  โดยมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วย จำนวน 2,896,225,180 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.25 รวมถึงอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6 (NEWS-W6) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อและชำระค่าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบด้วย จำนวน 2,909,015,761 เสียงคิดเป็นร้อยละ 97.68  และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ไม่เกินจำนวน239,420,793,345 หุ้น โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 5 หุ้นใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (NEWS-W6) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อและชำระค่าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตรา 5 หุ้นเพิ่มทุนที่จองซื้อ ต่อ 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ News-W4 และ News-W5 โดยมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วย จำนวน 2,919,480,761 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.03 

 


อีกทั้งพิจารณาอนุมัติการแก้ไขมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (News-W5) ที่เคยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 โดยมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วย จำนวน 2,965,754,556 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.28

 

 

ซึ่งทุกวาระการประชุมได้รับการอนุมัติเห็นด้วยจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงสูงกว่า 95%  ถึงแม้การขออนุมัติเพิ่มทุนครั้งนี้จะส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par) จากหุ้นละ 5 บาท ลดลงเป็นหุ้นละ 1 บาท แต่การลด Par ดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มจำนวนหุ้นในตลาด ลดการกระจุกตัวของหุ้น ทำให้หุ้นมีสภาพคล่องในการซื้อขายเพิ่มขึ้น สามารถเพิ่มการกระจายการถือหุ้นไปยังผู้ถือหุ้นในวงกว้างและช่วยให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ตามเป้าหมาย รวมถึงจะทำให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพมากขึ้น


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เกษวรา นาทวีไพโรจน์