กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินหน้า โครงการสวัสดิการลดความเหลื่อมล้ำเพื่อดูแลกลุ่มเป้าหมายที่รายได้ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาทต่อปี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินหน้า โครงการสวัสดิการลดความเหลื่อมล้ำเพื่อดูแลกลุ่มเป้าหมายที่รายได้ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาทต่อปี

Publish 2017-07-05 13:38:52


          วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมีพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นกรรมการและเลขานุการ

                                             พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทในการจัดสวัสดิการสังคม ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคประชารัฐ มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมคุณภาพเพื่อตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึงเหมาะสม เป็นธรรม และมีมาตรฐานตามหลักสวัสดิการสังคม

          การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เสนอต่อคณะรัฐมนตรี และเห็นชอบในหลักการ “โครงการสวัสดิการลดความเหลื่อมล้ำ” เสนอต่อกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณในภาพรวม รองรับกลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีรายได้ และผู้มีรายได้ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาทต่อปี จำนวน  ๖.๓ ล้านคน ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐ รัฐบาลมุ่งขับเคลื่อนนโยบายในการสร้างระบบการจัดบริการทางสังคมเกี่ยวกับการป้องกัน แก้ไขปัญหาการพัฒนาและส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม เพื่อตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึง เหมาะสม เป็นธรรม โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิที่ประชาชนจะต้องได้รับ และการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวตอนท้าย