นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 (ภาคกลาง)

นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 (ภาคกลาง)

Publish 2017-07-05 13:49:11

          นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 (ภาคกลาง)  และกล่าวให้โอวาท  ซึ่งได้ชื่นชมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย เพื่อส่งเสริมกิจการลูกเสือไทย ปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามัคคีสมานฉันท์และมุ่งมั่นทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการพัฒนากิจการลูกเสือทัองถิ่นไทยให้เจริญก้าวหน้า เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงปรารถนาให้คนในชาติบ้านเมือง มีระเบียบวินัย ใช้ชีวิตอย่างมีสติและมีเหตุผล เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   ติดตามข่าวอื่นๆ