คสป. ผลักดันร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาภาคประชาสังคม  เพื่อสร้างหุ้นส่วนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

คสป. ผลักดันร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาภาคประชาสังคม เพื่อสร้างหุ้นส่วนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

Publish 2017-07-06 13:31:50

          วันนี้ (วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมประยูร ภมรมนตรี ชั้น ๓ อาคารสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม (คสป.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยคณะกรรมการ ประกอบด้วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายเดช พุ่มคชา ศาสตราจารย์ สุริชัย หวันแก้ว ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์  นางวณี ปิ่นประทีป นายจะเด็จ เชาว์วิไล และ นางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์

                                    

           การประชุมในวันนี้ ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบหลักการ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาภาคประชาสังคม พ.ศ. .... มีวัตถุประสงค์มุ่งส่งเสริมให้องค์กรภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐในการพัฒนาประเทศ อันนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กำหนดแนวทางการส่งเสริมภาคประชาสังคมให้มีความเข้มแข็ง มีการปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาล สามารถพึ่งตนเองได้ และสามารถเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐในการดูแลสังคม ให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน การส่งเสริมสร้างเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมในระดับพื้นที่ ภูมิภาค การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสาธารณะในระดับบุคคล ครอบครัว องค์กร และชุมชน

          การสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมที่มีความหลากหลายด้านพื้นที่ ประเด็น กลุ่มเป้าหมาย และสังกัด เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสนับสนุนการศึกษาวิจัย การพัฒนาระบบฐานข้อมูลขององค์กรภาคประชาสังคม การจัดทำหรือการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อเผยแพร่สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้แนวทางการรับฟังความคิดเห็น ร่าง พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาภาคประชาสังคม พ.ศ. ....  โดย ๒ วิธี คือ เว็บไซต์ www.lawamendment.go.th ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน และการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นระดับประเทศ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้   ส่วนเสียทุกภาคในการตรากฎหมาย อาทิ ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมทั่วประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาน จำนวน ๕๐๐ คน ในช่วงเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๐ รัฐบาล โดย คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ผลักดันให้มีกฎหมาย ของภาคประสังคมฉบับแรก เพื่อเป็นแผนแม่บทในการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม รวมทั้งสร้างจิตสาธารณะสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

                                     

                                     

ติดตามข่าวอื่นๆ