อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ณ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

Publish 2017-07-17 12:31:48

          เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.45 น. นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ติดตามและแนะนำการดำเนินงานโครงการเกษตรแปลงใหญ่ผักปลอดภัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560 (แปลงผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6) พร้อมเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี