AQ ลั่นพร้อมกลับมาซื้อขาย คาดภายในสิงหา...ประชุมรับรองงบราบรื่น ระบุนักลงทุน PP พร้อมถือยาว

"AQ ลั่นพร้อมกลับมาซื้อขาย คาดภายในสิงหา...ประชุมรับรองงบราบรื่น ระบุนักลงทุน PP พร้อมถือยาว"

Publish 2017-07-24 11:44:44


           บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ AQ รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงผลการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560คือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงเห็น 4,316,738,058 เสียง คิดเป็นร้อยละ95.55  จากนั้นที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559  จากนั้นที่ประชุมมีมติอนุมัติพิจารณางบการเงินประจำปี 2559 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2559 สำหรับผลการดำเนินงานตั้วแต่วันท่ี 1 มกราคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย4,316,495,042 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.58 อีกทั้งพิจารณางดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 4,469,804,761 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.79

          โดยผู้ถือหุ้นมองเห็นสัญญาณดี เข้าร่วมการประชุมฯพร้อมทั้งลงมติอย่างครึกครื้น ตอบรับทุกวาระการประชุม เพราะมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่ค้างคาได้ และพร้อมกลับมาซื้อขายอีกครั้งภายในเดือนสิงหาคมนี้หลังจากถูกขึ้นสัญลักษณ์ SP มาเป็นระยะเวลานาน หากบริษัทฯส่งงบการเงินไตรมาส 1/2560  ด้านนักลงทุน PP ทั้ง 21 รายย้ำว่าพร้อมลงทุนให้กับบริษัทฯในระยะยาวเนื่องจากได้ศึกษาเกี่ยวกับบริษัทฯอย่างดีแล้วก่อนตัดสินใจลงทุนและเล็งเห็นว่า บริษัทฯมีชื่อเสียงดี เห็นได้ชัดจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ของบริษัท อีกทั้งมีทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง หากมีการบริหารงานและแผนการดำเนินงานที่ดีจะทำให้บริษัทพัฒนาไปได้อย่างเต็มที่แน่นอน ส่วนเรื่องการเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ บริษัทจะยังไม่เรียกเพิ่มทุนอีกหากไม่จำเป็นเพราะคาดว่าการเจรจาจะจบปัญหากับธนาคารกรุงไทยได้ภายในสัปดาห์หน้า