กปน. ขานรับนโยบายผู้ว่าการฯ คนใหม่ “Digital MWA”  สนองตอบนโยบายรัฐบาล มุ่งสู่ Thailand 4.0

กปน. ขานรับนโยบายผู้ว่าการฯ คนใหม่ “Digital MWA” สนองตอบนโยบายรัฐบาล มุ่งสู่ Thailand 4.0

Publish 2017-07-25 10:16:09
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปิยราษฎร์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. แถลงวิสัยทัศน์ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการ กปน. คนใหม่ และแถลงข่าว “รอยยิ้มของคุณ คือ ความสุขของเรา 50 ปี การประปานครหลวง สุขใจที่ได้ดูแลคุณ” โดยมีผู้บริหารระดับสูงจาก กปน. และสื่อมวลชนร่วมงาน

นายปริญญา กล่าวว่า ในยุคปัจจุบันที่ประเทศไทยมุ่งสู่ Thailand 4.0 กปน. จะดำเนินการตามวิสัยทัศน์ “Digital MWA for THAILAND 4.0” ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับการให้บริการที่ดีเยี่ยม (Service Excellent)

มุ่งเน้นการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ การขยายเขตการให้บริการครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ ยกระดับงานประปาและบริการที่มีมาตรฐานสากล การเพิ่มแรงดันน้ำ การเพิ่มช่องทางการชำระค่าบริการประปา การเพิ่มความสามารถในการรับเรื่องร้องเรียน การติดตั้งประปาใหม่ การซ่อมท่อแตกรั่ว การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) การยกระดับภาพลักษณ์องค์กร (MWA Branding) การดำเนินงานตามแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plans)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ก้าวสู่องค์กรชาญฉลาด (Smart Organization)

มุ่งเน้นการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ SMART-HUMAN, SMART-ASSET, SMART-IT, SMART-FINANCIAL, SMART-CONNECT

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างความยั่งยืนแก่องค์กร (Sustainability)

มุ่งเน้นการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ Stakeholder “Partner of life” SUSTAINABILITY INFRASTRUCTURE (ระบบน้ำดิบ ระบบผลิตน้ำ ระบบสูบส่งและสูบจ่ายน้ำ การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย), Demand Side Management, Social Responsibility และระบบธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเสริมสร้างองค์กรนวัตกรรมประปา (Innovation)

มุ่งเน้นการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ การนำนวัตกรรมสู่การใช้งานจริงงานประปา สนับสนุนทักษะวิชาชีพงานประปา ยกระดับสถาบันพัฒนาวิชาชีพประปาในระดับอาเซียน

ทั้งนี้ กปน. ได้ดำเนินงานกิจการประปาตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการพัฒนาทุกด้านอย่างต่อเนื่องและใส่ใจคุณภาพตั้งแต่ระบบผลิต สูบจ่าย จนถึงบ้านหรือสถานที่ใช้น้ำอย่างเท่าเทียม ผลักดันนโยบายองค์กรโปร่งใสด้วยหัวใจธรรมาภิบาล เน้นการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยเป็นรัฐวิสาหกิจแรกที่ได้จัดตั้งสภาธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร และนำไปสู่องค์กร Zero Corruption อย่างแท้จริงนายปริญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปน. ครบรอบ 50 ปี “รอยยิ้มของคุณ คือ ความสุขของเรา 50 ปี การประปานครหลวง สุขใจที่ได้ดูแลคุณ” ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 กปน. ได้จัดกิจกรรมส่งมอบความสุขผ่านงานสำคัญ 5 งาน โดยมีความคืบหน้า ดังนี้

งานที่ 1 การพัฒนาระบบผลิตและส่งน้ำ ได้แก่

1.1 โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 มีวัตถุประสงค์ อาทิ ขยายกำลังการผลิตน้ำของโรงงาน ผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในอนาคต การก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำจากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ เชื่อมฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพิ่มอีกหนึ่งเส้นทาง เพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบส่งน้ำ เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของเมืองและประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 6 ปี (พ.ศ. 2560-2565) ด้วยงบประมาณ 42,750 ล้านบาท

1.2 ปฏิบัติการนักวิทย์ชุดขาว กปน. มีหน่วยงานที่คอยตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาให้อยู่ในเกณฑ์องค์การอนามัยโลกกำหนด และรายงานความผิดปกติ เพื่อรักษามาตรฐานและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้น้ำเสมอมา และเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ใช้น้ำยิ่งขึ้น จึงเกิด “ปฏิบัติการนักวิทย์ชุดขาว” เข้าไปปฏิบัติการเชิงรุก พบผู้ใช้น้ำ ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ให้ข้อมูลและแนะนำการควบคุมคุณภาพน้ำภายในอาคาร โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นมา ปัจจุบันได้เข้าไปตรวจสอบคุณภาพน้ำแล้ว 46 แห่ง ทั้งในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยมุ่งเน้นสถานที่ที่มีการใช้น้ำประปามาก มีประชาชนหนาแน่น เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน สถานีขนส่ง และในจุดที่คนอาจจะเข้าไปไม่ถึง เช่น ทัณฑสถาน เป็นต้น เพื่อให้ตรงกับตั้งเป้าหมายนำร่อง 50 แห่ง ในวาระครบรอบ 50 ปี ภายในวันที่ 16 สิงหาคม นี้

งานที่ 2 งานบริการที่เป็นเลิศ ได้แก่

2.1 การวางท่อประปา เพื่อขยายเขตการให้บริการน้ำประปา กปน. ได้ดำเนินโครงการขยายเขตบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง ตั้งแต่ปี 2551 วางท่อประปากว่า 1,200 เส้นทาง ระยะทางกว่า 1,300 กิโลเมตร ด้วยงบประมาณกว่า 2,260 ล้านบาท ซึ่งสามารถให้บริการน้ำประปาแก่ผู้ใช้น้ำกว่า 35,300 ครัวเรือน หรือเท่ากับจำนวนประชาชนกว่า 150,000 คน และเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี กปน. ได้มีนโยบายที่จะสร้างความสุขให้กับประชาชน โดยจะก่อสร้างวางท่อประปาภายใต้โครงการขยายเขตฯ เพิ่มเติมในพื้นที่ 3 จังหวัด รวมระยะทาง 145 กม. ด้วยงบประมาณ 200 ล้านบาท

2.2 ลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ 50 % และ 10 % ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ได้แก่

· ลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 50 % สำหรับค่าติดตั้งประปาใหม่เฉพาะมาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ½ นิ้ว ประเภทบ้านพักอาศัย (สำหรับผู้มีรายได้น้อยที่เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560 และลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 10 % สำหรับการขอติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ½ -¾ นิ้ว ประเภทบ้านพักอาศัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2561

· ðรวมจำนวนเงินที่ให้ส่วนลดการติดตั้งประปาใหม่ลด 50 % สะสม 6 เดือน (มกราคม 2560 – มิถุนายน 2560) และ 10 % สะสม 9 เดือน (ตุลาคม 2559 – มิถุนายน 2560) เป็นเงิน 19,282,100 บาท

งานที่ 3 การสร้างนวัตกรรม ตอบโจทย์ผู้ใช้น้ำ ได้แก่

3.1 โครงการพัฒนาการบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ เพิ่มช่องทางการชำระค่าน้ำประปา เพื่อให้บริการในรูปแบบใหม่ตามนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งในปี 2560 ผู้ใช้น้ำสามารถให้บริการได้ ดังนี้ w ðชำระเงินค่าน้ำประปาด้วยบัตรเครดิต ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile w ขอรับบริการต่าง ๆ ที่สำคัญ แจ้งข้อร้องเรียน และชำระเงินค่าน้ำประปาทางอินเทอร์เน็ต ผ่านระบบ e-Service โดยที่ไม่ต้อง

เดินทางมาสำนักงานประปาสาขา w ใช้ “บัตรสวัสดิการ” ผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล นำมาชำระเงินค่าประปาที่สำนักงานประปาสาขาได้ภายในปีนี้ และ w ผู้ประกอบการโครงการหมู่บ้านจัดสรร สามารถยื่นเรื่องขอรับบริการและติดตามงานได้ทางอินเทอร์เน็ต ผ่านระบบ e-Service โดยที่ไม่ต้องเดินทางมาสำนักงานประปาสาขา

3.2 โครงการรับชำระเงินผ่านตู้รับชำระเงินอเนกประสงค์ (Kiosk EGA) กปน. เข้าร่วมโครงการศูนย์กลางบริการ ภาครัฐสำหรับประชาชนกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับชำระค่าน้ำประปาด้วยบัตรประจำตัวประชาชน Smart Card เพื่อเพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้น้ำได้อีกทางหนึ่ง โดยปัจจุบันผู้ใช้น้ำสามารถสอบถามยอดค่าน้ำประปา และอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อให้สามารถชำระค่าน้ำประปาได้ คาดว่าจะให้บริการได้ภายในปีนี้

งานที่ 4 งานเพื่อชุมชนและสังคม ได้แก่

4.1 ตู้น้ำเย็นเพื่อน้อง สำรวจและติดตั้งตู้น้ำเย็นแก่โรงเรียนในพื้นที่บริการของ กปน. จำนวน 18 แห่ง เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ พลานามัยที่ดี ให้มีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตครู นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนบุคลากรในโรงเรียน

4.2 SR ประปาเพื่อประชาชน

· รวบรวมผู้ผ่านการอบรมโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน ที่มีจิตอาสา และต้องการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ด้วยการซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบประปาของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน นอกจากนี้ ยังให้ความรู้พื้นฐานงานประปาแก่ครู อาจารย์ นักเรียน และเจ้าหน้าที่โรงเรียน โดยในปีนี้จะจัดทั้งหมด 6 ครั้ง

· ðกปน. เริ่มดำเนินโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน ตั้งแต่ปี 2557 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และขีดความ สามารถในการสร้างเสริมอาชีพช่างประปา เป็นการส่งเสริมให้พนักงานและประชาชนมีส่วนร่วมในงานด้าน CSR ตลอดจนสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งเสริมสร้างอาชีพช่างประปาให้กับประชาชนด้วย โดยมีการอบรมระดับขั้นพื้นฐานไปแล้ว 28 รุ่น และขั้นสูง 4 รุ่น รวมผู้ผ่านการอบรมทั้งหมด 991 คน

งานที่ 5 การสร้างเสริมสุขภาพ

กปน. จัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง 50 ปี การประปานครหลวง มินิมาราธอน สุขใจที่ได้ดูแลคุณ” ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 เพื่อให้ประชาชนทุกคน รวมถึงพนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน กปน. มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี และได้ร่วมชื่นชมเทคโนโลยีการผลิตน้ำประปาของไทย ที่ถือได้ว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 11.8 กิโลเมตร เริ่มจากบริเวณสนามฟุตบอล ภายในสำนักงานใหญ่ กปน. โรงงานผลิตน้ำบางเขน และพื้นที่สนามกอล์ฟนอร์ธปาร์ค และเดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร เริ่มจากบริเวณสนามฟุตบอล ถนนภายในสำนักงานใหญ่ กปน. และบริเวณโดยรอบโรงงานผลิตน้ำบางเขน

¯นอกจากนี้ ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งเป็นเดือนสถาปนา กปน. ครบรอบ 50 ปี กปน. จะมีการจัดกิจกรรม ดังนี้ w วันที่ 5 สิงหาคม 2560 จัดกิจกรรมประปาพบประชาชน 18 แห่ง อาทิ หมู่บ้านเคหะธานี 4 หมู่บ้านเจริญสุข 5 หมู่บ้านมหาดไทย 1 เป็นต้น wวันที่ 15 สิงหาคม 2560 จัดกิจกรรมมอบเงินสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ณ มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต w วันที่ 16 สิงหาคม 2560 จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา กปน. ครบ 50 ปี ณ ลานหน้าอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ โดยผู้เข้าร่วมแสดงความยินดีสามารถสมทบทุนเข้าโครงการ กปน. ปันรอยยิ้มเพื่อสังคม เพื่อนำไปทำกิจกรรมสาธารณกุศลต่อไป


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อนันต์ คนกาญจน์