อธิบดี สถ. เปิดโครงการการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอลในถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปี 2561

อธิบดี สถ. เปิดโครงการการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอลในถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปี 2561

Publish 2018-04-30 12:17:37

         

         เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ขั้นพื้นฐาน) ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครนายสุทธิพงษ์กล่าวว่า การกีฬา มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านสุขภาพและพลานามัย และด้านจิตใจเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก จะอาศัยกระบวนการของกีฬา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนตลอดจนการสร้างจิตสำนึกในการดำรงชีวิตที่มีคุณธรรม มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ประกอบกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6(พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำไปใช้เป็นกรอบทิศทางการดำเนินการและเป็นกลไกหลักในการพัฒนากีฬาของประเทศให้ก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่มีความ "มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" เพื่อช่วยผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม กรมฯ จึงร่วมกับท่านสุธรรม บุญยะผลึก อดีตกรรมการบริหารสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัด อปท. (ขั้นพื้นฐาน) ประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ฝึกสอนกีฬาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 รุ่น เพื่อให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกีฬารักบี้ฟุตบอลให้มีความแพร่หลายในระดับชุมชนของท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนพัฒนาทักษะด้านการกีฬาควบคู่กับการเรียนรู้ด้านวิชาการ เป็นการพัฒนาสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกาย จิตใจ มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพกฎกติกา เสริมสร้างความรักความสามัคคี มีความเอื้ออาทรต่อกัน สามารถอยู่ในสังคมด้วยกันอย่างมีความสุข ภายใต้หลักการที่ว่า "กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ"


นายสุทธิพงษ์กล่าวต่อว่า นอกจากกีฬารักบี้ฟุตบอลจะเป็นกีฬาที่ช่วยสร้างคนให้เป็นคนดีมีน้ำใจ เสริมสร้างการทำงานเป็นทีมแล้ว รักบี้ฟุตบอลยังเป็นกีฬาที่ทำให้นักกีฬาเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีที่ดีที่สุด จึงขอให้ท่านคณาจารย์ที่เข้ารับการอบรม ได้กรุณากลับไปสอนเด็กนักเรียน ให้โอกาสเด็กท้องถิ่นได้เล่นกีฬารักบี้ฟุตบอล โดยทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะจัดเวทีให้มีการแข่งขันกันหลังจากมีการฝึกเล่นได้ระยะหนึ่งแล้ว หากโรงเรียนใดชนะเลิศจะสนับสนุนส่งให้ไปแข่งขันกับเด็กต่างประเทศด้วย

ณ วันที่ 29 เมษายน 2561


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน