พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ นายสมนึก ธนเดชากุล

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ นายสมนึก ธนเดชากุล

Publish 2018-05-28 10:02:17

         เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน โดยมีนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เข้าร่วมเป็นเกียรติ และมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวรายงานถึงการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 พลเอก อนุพงษ์ กล่าวว่า ขอชื่นชมในความพยายามและความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการพัฒนาองค์กร เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ไปสู่การเป็นองค์กรที่เป็นเลิศ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม และความต้องการของประชาชน จนสามารถนำพาให้องค์กรไปสู่องค์กรที่มีมาตรฐาน ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนี้ มาจากความอดทน ความอุตสาหะ และความร่วมมือจากทุกฝ่าย นับว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม เพราะการที่องค์กรภาครัฐ ได้เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐาน สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชน จะส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือและมีภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร จึงถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของท่าน จนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงานอื่น ๆ ได้ และหวังว่าการได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ จะเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ท่านทั้งหลาย รวมทั้งเป็นแรงผลักดันให้มีความมุ่งมั่น รักษามาตรฐานการทำงานนี้ไว้ พร้อมกับพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนต่อไป


         ทางด้านนายสุทธิพงษ์ กล่าวด้วยว่า การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ของนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นการบริหารงานจนเกิดผลดีแก่ทางราชการ สมควรยกย่องให้เป็นบุคคลแบบอย่าง มีผลงานโดดเด่นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดบริการสาธารณะดีเด่น ด้านงานทะเบียนราษฎรที่มีความเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่างให้สำนักทะเบียนอื่น ได้มาศึกษาเรียนรู้แนวทางการให้บริการอยู่เป็นประจำ มีการให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย มุ่งมั่นพัฒนาระบบงาน โดยถือประชาชนเป็นศูนย์กลางการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ และได้พัฒนาการให้บริการด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลขหมายประจำบ้านในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการกำหนดบ้านเลขที่ ตามพื้นที่ของแต่ละถนน ตรอก ซอย แยกเป็นตำบลต่างๆ ทำให้บ้านเลขที่เรียงกัน โดยฝั่งซ้ายของถนนจะเป็น เลขคี่ ฝั่งขวาของถนนจะเป็นเลขคู่ ทำให้เกิดความสะดวกต่อการค้นหาที่ตั้งของบ้าน เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานราชการอื่นๆ รวมทั้งต่อหน่วยงานเอกชน หรือประชาชนทั่วไป และยังเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนงานในด้านต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาการให้บริการแก่พี่น้องประชาชนต่อไปได้อีกด้วยติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อมเรศ พึ่งลอย

ติดตามข่าวอื่นๆ