ทิพยประกันภัย เข้าเฝ้าถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ “สมเด็จพระสังฆราช”  เจริญพระชันษา 91 ปี

ทิพยประกันภัย เข้าเฝ้าถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ “สมเด็จพระสังฆราช” เจริญพระชันษา 91 ปี

Publish 2018-06-26 11:46:41


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ 20 ทรงประทานพระวโรกาสให้ นางวิชชุดา ไตรธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR ทิพยประกันภัย  เข้าเฝ้าถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เจริญพระชันษา 91 ปี ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561  ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร