กปภ.สมุยสร้าง ฮีโร่ชีวิตจริง ผู้พิทักษ์น้ำและชายหาด

กปภ.สมุยสร้าง ฮีโร่ชีวิตจริง ผู้พิทักษ์น้ำและชายหาด

Publish 2018-07-18 14:10:18


          นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ในปัจจุบัน เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย ทำให้ช่วงฤดูแล้งมักประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา กปภ.จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุยเพื่อรองรับชุมชนและจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ล่าสุด เพื่อให้เกิดการใช้น้ำประปาที่ได้มาอย่างคุ้มค่าที่สุด กปภ.ได้ดำเนินโครงการ “ครอบครัวฮีโร่พิทักษ์น้ำและชายหาด” ซึ่งกำหนดให้เกาะสมุยเป็นพื้นที่เป้าหมายเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้นักเรียน ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ให้ใช้น้ำอย่างประหยัดรู้คุณค่า และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ตลอดจนลดปริมาณขยะและรักษาความสะอาดบริเวณชายหาด รวมทั้งรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม โดยได้จัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณรอบชายหาดในพื้นที่อ่าวท้องกรูดและอ่าวพังกา ซึ่งมีประชาชนและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 90 คน นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมการสร้างความรู้และความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำและส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างประหยัด และเปิดโอกาสให้เยาวชนจับกลุ่มระบายสีและเขียนคำขวัญเกี่ยวกับการประหยัดน้ำ ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมต้นจาก 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดสันติวราราม โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคีรีมาส โรงเรียนวัดกลาง และโรงเรียนบ้านหน้าค่าย รวมเป็นจำนวนนักเรียนประมาณ 466 คน  
 นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการฯ ดังกล่าวเป็นการสร้าง “ฮีโร่ในชีวิตจริง” ซึ่งก็คือประชาชนทุกคนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ช่วยกันลดปริมาณขยะบริเวณชายหาด พร้อมกับเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและใช้น้ำอย่างประหยัดรู้คุณค่า
;