นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดฐานการเรียนรู้ธนาคารน้ำใต้ดิน (Groundwater Bank)

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดฐานการเรียนรู้ธนาคารน้ำใต้ดิน (Groundwater Bank)

Publish 2018-07-23 10:49:45


เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดฐานการเรียนรู้ธนาคารน้ำใต้ดิน (Groundwater Bank) ของศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม โดยมีนายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ผู้นำท้องถิ่น คุณเสลียง บุตรอิน รองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษลำห้วยแก้ว คุณลุงกิ่น หวานใจ และพี่น้องประชาชนชาวบ้านตำบลเก่าขามให้การต้อนรับ ซึ่งศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ ทุกคนร่วมมือกันทำได้ผลอย่างดีมาก สามารถเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำ เก็บน้ำหน้าฝนลงดินไว้ใช้ในหน้าแล้งได้ และคาดว่าตำบลเก่าขามแห่งนี้ เอาน้ำลงดินได้ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ณ ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

นายสุทธิพงษ์กล่าวว่า ผลการดำเนินงานที่ชัดเจนขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ที่ได้น้อมนำศาสตร์พระราชาด้านการพัฒนาแหล่งน้ำที่ยั่งยืนมาปรับประยุกต์ใช้ จนเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เห็นเป็นรูปธรรมนี้ เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน และทั้งหมดนี้ ก็เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายในการดำเนินการต่างๆ จนเกิดผลสัมฤทธิ์ เห็นผลเป็นรูปธรรม ช่วยให้พื้นที่ทำการเกษตรสามารถปลูกพืชหมุนเวียนได้ทุกฤดูกาล เป็นการช่วยเพิ่มผลผลิต เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น กระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนในระดับตำบล สร้างความเข้มแข็งไปสู่ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และเศรษฐกิจภายในประเทศ และยังแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อีกด้วย

ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2561