อธิบดี.สถ  เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือการยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนและการพัฒนาตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ

อธิบดี.สถ เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือการยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนและการพัฒนาตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ

Publish 2018-08-14 12:56:25


เมื่อวันที่13 สิงหาคม 256 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือการยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนและการพัฒนาตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ โดยมีนายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ ในการเพิ่มโอกาส เพิ่มรายได้ เพิ่มอาชีพ บนวิถีพอเพียง สำหรับประเด็นด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวนั้น กรมฯได้นำแนวคิดของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการท่องเที่ยว ว่าจะสามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาลให้แก่ชุมชนและเห็นผลได้ชัดเจนมากกว่าระบบอุตสาหกรรม ซึ่งประเด็นหลัก ๆ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนจะแบ่งออกเป็น 4 เสาหลัก คือ สถานที่เที่ยว สถานที่กิน สถานที่พัก และสินค้าชุมชน โดยมีวิสัยทัศน์คือการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบดิจิทัล (Digital) และเป็นระบบข้อมูลโครงข่ายขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งเป็นทิศทางของโลกอนาคตที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร ทางกรมฯ ก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวในชุมชนอยู่แล้ว เนื่องจากบางชุมชนมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ แต่ไม่เป็นที่รู้จัก ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ที่มีในท้องถิ่นพร้อมกับการพัฒนาระบบเพื่อรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ จึงเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างเครือข่ายเส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชน จากตำบลหนึ่ง สู่อีกตำบลหนึ่ง และสามารถพัฒนาไปยังระดับอำเภอหรือประเทศได้




นายสุทธิพงษ์กล่าวต่อว่า ทิศทางต่อไปของกรมฯ จึงมีความต้องการที่จะนำเอาโมเดลการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไปเป็นแนวทางในการพัฒนา ตามหลักการ 4 เสาหลัก ผ่านแนวทางการดำเนินการ ค้นหา พัฒนา ประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยง และสร้างตัวชี้วัดให้เกิดเป็นมาตรฐานในการพัฒนาการท่องเที่ยว เช่น การค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนหรือร้านอาหารที่ขึ้นชื่อในชุมชนที่มีชื่อเสียง จากนั้นจะมีการพัฒนาเส้นทางคมนาคม การประกวดร้านอาหาร หรือห้องน้ำสาธารณะในชุมชนให้ดีขึ้น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ การเชื่อมโยงระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวของท้องถิ่น และการสร้างตัวชี้วัด โดยหลักการ 4 เสาหลักนั้น ทางกรมฯ จะนำร่องใช้เพื่อพัฒนาเส้นทางหมู่บ้าน OTOP และวิถีชีวิตของคนในชุมชน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในท้องถิ่น

สุดท้ายแล้วการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนจะนำไปสู่การส่งเสริมการขับเคลื่อนตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจโดยการเพิ่มกำลังซื้อในชุมชนจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่มากขึ้น การพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น และจะทำให้ระบบเศรษฐกิจในชุมชนมีความเข้มแข็งตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลนั่นเอง นายสุทธิพงษ์กล่าว