รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานเปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2561(ระดับประเทศ)จ.ภูเก็ต

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานเปิดงาน"มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2561(ระดับประเทศ)"จ.ภูเก็ต

Publish 2018-09-10 14:34:59


เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2561(ระดับประเทศ)" ร่วมกับนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ท้องถิ่นจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกว่า 5,000 คน ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

 

มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2561มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

มหกรรม      นายขจรกล่าวว่า การศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ ทั้งยังสามารถพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคนของประเทศ ดูแลมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชน ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ แรกเกิด จนกระทั่งเข้าสู่วัยชรา โดยมีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีขีดความสามารถในการบริหารงานด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

      นายขจรกล่าวต่อว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2542 ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา คือจะต้องจัดการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เกิดความเข้มแข็งภายในจิตใจ นำไปสู่การพัฒนาตนเอง ทั้งทางด้านความรู้ความสามารถ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งถือเป็นรากฐานในการสร้างชาติให้มั่นคงยั่งยืน การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นในครั้งนี้ ถือเป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และเป็นการถ่ายทอดสิ่งดีๆให้กันและกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นการต่อยอดในการพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและที่สำคัญ ต้องขอขอบคุณจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ที่ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมา เพื่อให้ได้เป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในการจัดการศึกษาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- "นายกฯ" เยี่ยมชมงาน"สุดยอดศิลปะไทยในรัชกาลที่ 9" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมประชาสัมพันธ์เทศกาลกินเจ 

- ม.วลัยลักษณ์ เมืองคอน จัดค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ สร้างทูตวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยเผยนักศึกษาต่างชาติ จาก 33 ประเทศ 5 เข้าร่วม

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน