รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมการประชุมหารือพิเศษ ครั้งที่ 2 เรื่องแผนปฏิบัติการ 5 ปี ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง-ล้านช้าง

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมการประชุมหารือพิเศษ ครั้งที่ 2 เรื่องแผนปฏิบัติการ 5 ปี ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง-ล้านช้าง

Publish 2018-10-12 12:40:11


          นายภาดล  ถาวรกฤชรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากกรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมหารือพิเศษ ครั้งที่ 2 เรื่องแผนปฏิบัติการ 5 ปีของคณะทำงานร่วม สาขาทรัพยากรน้ำ ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง-ล้านช้าง  เมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิบไตยประชาชนลาว ร่วมกับผู้แทนจากนานาชาติ ที่เป็นประเทศสมาชิก ประกอบด้วย จีน กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม เพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานเพื่อนำมาสู่การปฏิบัติงานตามกรอบการดำเนินงานอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย รวมทั้งมีการบูรณาการด้านความร่วมมือทางด้านเทคนิควิชาการ และกลไกการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม