กรมทรัพยากรน้ำ จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตาม โครงการ “การบริหารจัดการน้ำท่วม ภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ ไทย-กัมพูชา

กรมทรัพยากรน้ำ จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตาม โครงการ “การบริหารจัดการน้ำท่วม ภัยแล้ง" ในเขตพื้นที่ ไทย-กัมพูชา

Publish 2018-10-16 16:43:50


          กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตาม โครงการร่วม “การบริหารจัดการน้ำท่วม ภัยแล้ง ในพื้นที่ชายแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา” ครั้งที่ 1 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

          
          การประชุมดังกล่าวถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนพิจารณารายงานความคืบหน้าโครงการและปรึกษาหารือการดำเนินงานโครงการร่วมฯ ของไทยและกัมพูชา โดยมี นายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นประธานร่วมกับ H.E. Mr. Te Navuth เลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติกัมพูชา ในการนี้มีผู้แทนจากราชอาณาจักรกัมพูชา ผู้แทนจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ที่ปรึกษาระดับประเทศ บริษัทที่ปรึกษาโครงการ เจ้าหน้าที่จาก MRCS และ GIZ รวมถึงเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศเข้าร่วมประชุมด้วย

          โครงการร่วม การบริหารจัดการน้ำท่วม ภัยแล้ง ในพื้นที่ชายแดน ระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นโครงการร่วมฯที่มีคาบเกี่ยวอยู่ในพื้นที่ 2 ประเทศคือ ส่วนพื้นที่ลุ่มน้ำย่อย “โตนเลสาป” ของไทยและพื้นที่ลุ่มน้ำย่อย“มงคลบัวเรย์” ของกัมพูชา มีขนาดพื้นที่ รวม 14,952 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร 1,400,000 คน ซึ่งโดยทั่วไปพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยแทบทุกปี โครงการร่วมฯนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางให้เกิดการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ในทุกระดับอันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและถาวรต่อไป

          

          

ติดตามข่าวอื่นๆ


;