ไทยออยล์คว้ารางวัลดีเด่น ความเป็นเลิศด้านผู้นำ จาก THAILAND CORPORATE EXCELLENCE AWARDS 2018

ไทยออยล์คว้ารางวัลดีเด่น ความเป็นเลิศด้านผู้นำ จาก THAILAND CORPORATE EXCELLENCE AWARDS 2018

Publish 2018-11-30 16:58:13


เมื่อเร็วๆนี้ (29 พย.61) คุณอธิคม เติบศิริ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลดีเด่น สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ (LEADERSHIP EXCELLENCE) จาก ดร.อุตตม สาวนายน (ซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2018 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลดีเด่น สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน / ความรับผิดชอบต่อสังคม (SUSTAINABLE DEVELOPMENT / CSR EXCELLENCE) ซึ่งเป็นปีที่สองที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าว การมอบรางวัลในครั้งนี้ จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN) ณ ห้องฉัตรา บอลรูม โรงแรม สยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards ตัดสินจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำที่มีรายได้สูงสุด 1,000 อันดับแรกของประเทศ โดยรางวัลความเป็นเลิศด้านผู้นำ มอบให้กับองค์กรที่มีวิสัยทัศน์และโครงสร้างการบริหารองค์กรที่เป็นเลิศ ส่วนรางวัลความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน / ความรับผิดชอบต่อสังคม มอบให้กับองค์กรที่บริหารงานโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล/ความรับผิดชอบต่อสังคม และทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน


 สำหรับบรรณาธิการ

ไทยออยล์เป็นผู้ประกอบธุรกิจการกลั่นและจำหน่ายนํ้ามันปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2504 โดยมีธุรกิจหลักคือ การกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 275,000 บาร์เรลต่อวัน

นอกจากนี้ ไทยออยล์มีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Operational Excellence) โดยบริหารงานเป็นกลุ่มที่มีการเชื่อมโยงธุรกิจ ทั้งธุรกิจการกลั่นน้ำมัน ธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน โดยร่วมวางแผนการผลิตก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนต่ำ ขณะเดียวกันมีคุณภาพสูงในระดับโรงกลั่นชั้นนำ (Top quartile) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทำให้ได้เปรียบเชิงต้นทุนการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนั้น ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลากหลาย เช่น ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจสารทำละลาย ธุรกิจบริหารการขนส่งทางเรือและทางท่อ ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจผลิตสารตั้งต้นสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สารทำความสะอาด ธุรกิจบริการจัดเก็บนํ้ามันดิบ นํ้ามันปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และธุรกิจให้บริการด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสำหรับกลุ่มไทยออยล์