สถ. พร้อมใจถวายพระพรชัยมงคล “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สถ. พร้อมใจถวายพระพรชัยมงคล “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Publish 2019-05-07 11:00:24


เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี ณ บริเวณหน้าอาคาร 4 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

 ในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “ในโอกาสมหามงคลของแผ่นดินครั้งนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมใจสมัครสมานกตัญญุตาและเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ด้วยสำนึกในพระราชปณิธาน พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงบำเพ็ญปฏิบัติ ด้วยน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมล้น ด้วยพลังแห่งจิตอาสาอันเข้มแข็งสามัคคีทั่วทั้งแผ่นดิน อันเป็นโครงการที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงมีพระบรมราโชบายให้ริเริ่ม อันก่อให้เกิดความเป็นปึกแผ่น ความสงบร่มเย็น ต่อประเทศชาติและนำมาซึ่งความสุขแก่ประชาชนโดยแท้”

  

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน