หมอพื้นบ้านหมายถึงอะไร หมอพื้นบ้านมีความสำคัญต่อชุมชนอย่างไรอย่างไร  และเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหมอพื้นบ้านของกรมแพทย์แผนไทยทำอย่างไร

หมอพื้นบ้านหมายถึงอะไร หมอพื้นบ้านมีความสำคัญต่อชุมชนอย่างไรอย่างไร และเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหมอพื้นบ้านของกรมแพทย์แผนไทยทำอย่างไร

Publish 2019-05-28 10:56:19

กองทุนภูมิปัญญษการแพทย์แผนไทย มุ่งมั่น ส่งเสริม พัฒนา อนุรักษ์ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พร้อมเดินหน้า สู่ไทยแลนด์ 4.0

       หลายครั้งที่เราสงสัยกันว่า คำว่า หมอพื้นบ้าน คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร จริงๆแล้ว คำว่าหมอพื้นบ้าน ตามพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ หมายถึง บุคคลผู้มีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยตามวัฒนธรรมของชุมชนสืบทอดกันมานานเป็นที่เชื่อถือจากประชาชนในชุมชน

       หมอพื้นบ้าน เหล่านี้ จึงเปรียบเหมือนปราชญ์ชาวบ้านองค์ความรู้ในตัวหมอพื้นบ้าน หากสูญหายไปตามกาลเวลา กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงดำเนินการขึ้นทะเบียนรับรองแก่หมอพื้นบ้าน โดยประเมินองค์ความรู้     เพื่อส่งเสริมให้มีหมอพื้นบ้านเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสุขภาพคนในชุมชน ร่วมกับบุคลากรทางด้านสาธารณสุขเพื่อเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ

     ซึ่งหมอพื้นบ้าน ที่จะเข้าสู่กระบวนการรับรองหมอพื้นบ้านตามระเบียบของ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกต้องเป็นหมอที่รักษาคนในชุมชนไม่น้อยกว่า 10 ปี มีความรู้ตามหลักการแพทย์ดั่งเดิม สืบทอดความรู้มาจากบรรพบุรุษ รู้จักวิธีรักษาโรค รู้จักยา รู้จักรักษา ไม่หวงวิชา มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ไม่เรียกร้องค่ารักษาเกินควร และที่สำคัญหมอพื้นบ้าน ต้องมีคุณธรรมจริยธรรม โดยสามารถยื่นรายละเอียดได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่หมอพื้นบ้านมีภูมิลำเนาอยู่