เมืองไทย...เมืองสมุนไพร (Herbal City) ดังไกลทั่วโลก

เมืองไทย...เมืองสมุนไพร (Herbal City) ดังไกลทั่วโลก

Publish 2019-05-29 11:32:33

      จากความนิยมในการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ สมุนไพรไทยจึงมีบทบาทในการดูแลสุขภาพและมีศักยภาพในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของไทยให้เกิดความยั่งยืนคู่กับเศรษฐกิจไทย  ทั้งนี้เพราะประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในระดับแนวหน้าของภูมิภาคอาเซียน และภายในปี 2564 มีเป้าหมายให้มูลค่าของวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องพัฒนาสมุนไพรไทยให้เป็นที่ยอมรับ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสมุนไพรไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และเกิดการใช้สมุนไพรไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสมปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประสานงานให้จังหวัดมีการจัดตั้งเมืองสมุนไพร เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรในระดับจังหวัด  ที่ 4 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ปราจีนบุรี  สกลนคร และสุราษฎร์ธานี อย่างเป็นรูปธรรม โดยวางแนวทางการดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรตั้งแต่การเพาะชำ และผลิตต้นกล้าพันธ์  การแปรรูปวัตถุดิบคุณภาพ การปลูกพืชสมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย์ รวมถึงการมีตลาดกลางในการรับซื้อพืชสมุนไพร ให้สอดคล้องกับการขยายช่องทางการใช้ให้เกิดประโยชน์ เพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4 กลุ่ม ผลักดันผลิตภัณฑ์ให้เป็น OTOP มีร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรขึ้นภายในจังหวัด พร้อมส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเข้าสู่ ระบบการให้บริการสุขภาพทั้งในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน มีการพัฒนาศูนย์กลางในการผลิตและกระจายยาสมุนไพรประจำจังหวัด รวมทั้งการส่งเสริมงานวิจัยพืชสมุนไพร ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร ในการนำสมุนไพรไปพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ


ในปัจจุบันได้ดำเนินงานแบบบูรณาการใน 4 จังหวัดนำร่อง เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จ  ตามวิสัยทัศน์ของเมืองสมุนไพร ส่งผลให้เกิดความมั่นคง ทางสุขภาพ ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม” อีกทั้งยังผลักดัน 14 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย สกลนคร ปราจีนบุรี สุราษฎร์ธานี พิษณุโลก อุทัยธานี สระบุรี นครปฐม จันทบุรี มหาสารคาม สุรินทร์ อํานาจเจริญ  สงขลา และอุดรธานี ให้เป็นเมืองสมุนไพรส่วนขยายเพิ่มเติม

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน